Пријава за коришћење услуге

Пријава за коришћење услуге подноси се на прописаном обрасцу Захтева за преглед тренутног стања гаранција и доставља редовном поштом Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама, у износу од 380,00 динара на рачун 840-742221843-57.

 

У складу са одредбом члана 5. Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', бр. 43/2003...и 54/2023 таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку њиховог подношења, а одредбом члана 6. Закона, прописано је да се такса плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, у новцу, а уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

 
По пријему захтева, царински орган, проверава да ли наведени подаци у захтеву одговарају преузетим подацима из регистра Пореске управе и да ли је захтев попуњен на прописан начин.
 
Ако је резултат провере позитиван, царински орган врши регистрацију подносиоца захтева у базу података ИС УЦ а ако је резултат прoвере негативан (захтев непотпун или су подаци нетачно наведени у захтеву), царински орган одбија поднети захтев.
 
У оба случаја царински орган обавештава подносиоца захтева писаним путем о статусу захтева и одлуку доставља редовном поштом. 

Преузимање обрасца:

 

Последњи пут ажурирано: 2023-08-22 15:14:24