Услуге на које се плаћају таксе

Стручнa мишљења  су писани захтеви за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени републичких прописа за које се плаћа републичка административна такса која за физичка лица износи 1.910 динара, односно за правна лица 15.500 динара.

При подношењу захтева за стручно мишљење неопходно је доставити фотокопију уплатнице као доказ о уплаћеној републичкој административној такси, у складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси. 

У складу са одредбом члана 80. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр 79/05 ... и 30/18 - др. закон) мишљења органа државне управе нису обавезујућа.

Напомињемо да писани захтев мора да садржи:

 1. податке о подносиоцу: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште, седиште и назив органа коме се подноси;
 2. садржину поднеска,
 3. сврху поднеска,
 4. адресу на коју орган странци треба да доставља акте,
 5. потпис подносиоца захтева,
 6. доказ о уплати републичке администативне таксе (фотокопија уплатнице)

Уколико нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску ће позвати странку писменом опоменом, да у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

 • Број рачуна 840-742221843-57,
 • модел 97,
 • позив на број: петоцифрени број општине на којој је фирма регистрована односно на којој је уплатилац таксе пријављен,
 • сврха уплате: републичка административна такса.

Прималац средстава је буџет Републике Србије.

За добијање стручног мишљења потребно је да захтев за мишљење у писаној форми упутите на адресу:

 • Управа царина Републике Србије -  Министарство финансија 
  Бул.  др Зорана Ђинђића 155а
  11070 Нови Београд

Друге услуге царинског органа у складу са Тарифним бројем 58а Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС“, бр. 43/03... и 54/23):

 • за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног радног времена или ван места, односно просторија и простора у којима царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, ради спровођења царинских формалности (за сваки започети час рада овлашћеног царинског службеника) 1.460 динара;
 • за организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку 33.660 динара
 • за организовање и полагање поправног стручног испита из једне или две области 21.120 динара;
 • за издавање дозволе за царинско заступање 3.260 динара;
 • за давање сагласности за обављање граничне царинске контроле ван царинског подручја граничног прелаза изласком овлашћеног царинског службеника 7.320 динара.  
Последњи пут ажурирано: 2023-07-27 09:18:03