ЕУ интеграције

Извештај о напретку 2020.

1.2. Кратак преглед извештаја

У погледу способности преузимања обавеза које проистичу из чланства, Србија је појачала рад на усклађивању са правним тековинама ЕУ у поглављима о економији и унутрашњем тржишту. Земља је остварила добар напредак у економским областима попут права привредних друштава, права интелектуалне својине, конкуренције и финансијских услуга.
У погледу нормализације односа са Косовом (стр.58.) : Привремени ИБМ заједнички прелази са Косовом и даље су оперативни. Није било напретка у успостављању шест сталних ИБМ заједничких прелаза између Србије и Косова као што је утврђено ИБМ споразумом у контексту помоћи ЕУ у дијалогу између Београда и Приштине (видети: Нормализација односа између Србије и Косова). Потребно је предузети додатне мере за спречавање нелегалних прелаза и криминалних активности, укључујући корупцију.

Поглавље 7: Право интелектуалне својине

Србија има добар ниво припремљености у праву интелектуалне својине. Постигнут је добар напредак усвајањем Измена и допуна закона о ауторском и сродним правима и закона о заштити топографије полупроводничких производа, као и усвајањем Закона о жиговима.
У наредној години Србија треба нарочито да:→ ојача спровођење кроз побољшање капацитета и координацију различитих заинтересованих страна.

.....Када је реч о спровођењу прописа, број цариника специјализованих у области заштите интелектуалне својине наставља да пада те је са 14 из 2018. пао на 13 у 2019. години. Прошлогодишњи тренд се наставио, те је број предмета које су задржали цариници у 2019. години значајно опао, док се број уништених предмета значајно повећао у 2019. Години. ......Законски прописи који имају за циљ потпуно усклађивање са Директивом Европске уније о примени права интелектуалне својине још увек нису донети. Одлука Владе о образовању сталног Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији измењена је у септембру 2019. године, како би ово тело могло ефикасније да делује и спроводи заштиту права. У извештајном периоду обновљено координационо тело се састало четири пута, након дуге паузе. Међутим, даљи састанци су одложени због кризе изазване болешћу COVID-19. Потребно је наставити са спровођењем циљева из Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године, пре свега кроз фокус на координацију заинтересованих страна и активности подизања нивоа свести.

Поглавље 16: Опорезивање

Србија је умерено припремљена у области опорезивања. Известан напредак је постигнут ратификацијом Конвенције OECD-а о узајамној административној помоћи у пореским стварима (MAC)…..
У наредној години Србија треба нарочито да:→  уклони дискриминацију у примени акциза на увезена јака алкохолна пића...
….У области индиректног опорезивања, измене и допуне Закона о ПДВ-у су усвојене у октобру 2019. године. Неке од ових измена и допуна, попут оних које се тичу обрачуна ПДВ-а за испоруке које укључују вредносне ваучере или оних о снижавању прага за повраћај ПДВ-а страним путницима, имају за циљ даље усклађивање са законодавством ЕУ. Закон о ПДВ-у је такође измењен и допуњен како би се изузела роба која се користи у изградњи инфраструктуре од јавног значаја. Специфичне акцизе и акцизе ad valorem се и даље примењују на дуванске производе, док се износ минималних акциза утврђује два пута годишње. Акцизе на горива су само делимично усклађене са правним тековинама ЕУ.....

Поглавље 23: Правосуђе и основна права

Постоји известан ниво припремљености у Србији за примену правних тековина ЕУ и европских стандарда у овој области. Гледано у целини, постигнут је веома ограничен напредак..Уопштено посматрано, корупција и даље представља разлог за забринутост.....

Борба против корупције
.....Србија је остварила известан ниво припремљености у погледу борбе против корупције. Постигнут је ограничен напредак у спровођењу прошлогодишњих препорука.
Србија треба нарочито да:....→делотворно спроведе законодавство које се односи на спречавање корупције у складу са правним тековинама ЕУ, међународним споразумима и препорукама Групе држава Савета Европе за борбу против корупције (GRECO), како би се ојачала улога Агенције као кључне институције у делотворнијој борби против корупције; → усвоји нову стратегију за борбу против корупције подржану уверљивим и реалистичним акционим планом, као и ефикасним механизмом координације

Институционални оквир

Превентивне мере
.....Ситуација у секторима који су нарочито подложни корупцији (тј. секторима у којима су укључени значајни јавни расходи или, пак, секторима у којима постоји директан контакт са јавношћу) остаје углавном непромењена. Они обухватају јавне набавке, инфраструктурне пројекте, здравствену заштиту, образовање, грађевинарство и просторно планирање и јавна предузећа. Још увек нема конкретних побољшања у погледу транспарентности и процене и ублажавања ризика од корупције у овим областима.

Правни оквир
Србија је потписница свих међународних конвенција о борби против корупције. Правни оквир за борбу против корупције углавном постоји. Закон о спречавању корупције ступа на снагу септембра 2020. године.

Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

Постоји известан ниво припремљености у Србији за спровођење правних тековина ЕУ у области правде, слободе и безбедности. Остварен је известан напредак у односу на прошлогодишње препоруке ...... Такође је наставила ефективно да спроводи стратегију интегрисаног управљања границом и њен акциони план.
У наредном периоду Србија треба нарочито да:...→ настави са учесталијим граничним контролама, посебно са граничним надзором, укључујући мере за идентификацију и регистрацију, уз потпуно поштовање основних права, и треба да појача напоре за откривање и спречавање кријумчарења миграната….

Шенген и спољне границе

Институционална структура и правно усклађивање
…Потписани су споразум о сарадњи у области интегрисаног управљања границом и протокол о размени података и информација између служби укључених у интегрисано управљање границом (ИБМ).

Капацитет за спровођење и примену
Србија је постигла даљи напредак у примени своје ИБМ стратегије и свог повезаног акционог плана Заједничка контрола уведена је на граничном прелазу Прешево-Табановце на граници са Северном Македонијом. Побољшана је опрема и инфраструктура на граничним прелазима у Бајмоку, Гостуну, Котроману, Соту, Накову и аеродрому Морава. На неким граничним прелазима побољшан је видео надзор и инсталиране су камере за надзор саобраћаја, које грађанима пружају информације у реалном времену о ситуацији на граничним прелазима.
Поставља се електронска платформа за размену информација, коју ће користити све ИБМ агенције.
Сви аспекти царинске сарадње сада су обухваћени у Поглављу 29 – Царинска унија.

Поглавље 29: Царинска унија

Србија је на добром нивоу припремљености у области царинске уније. Остварен је ограничен напредак у усвајању неколико подзаконских аката Царинског закона и Закона о царинским службама. Међутим, потребна су даља залагања како би се у потпуности уважиле прошлогодишње препоруке, које стога остају и даље важеће.

У наредној години Србија треба нарочито да:
→ додатно надогради царински систем обраде интегрисањем управљања ризиком;
→додатно развије ИТ систем националних царинских служби како би се омогућила његова интеграција са системом ЕУ.

Царинско законодавство Србије и даље је у великој мери усклађено са правним тековинама ЕУ. Царински закон и Закон о царинској служби, усвојени у децембру 2018. године, ступили су на снагу у јуну 2019. Усвојени су повезани подзаконски прописи, усмерени на даље усклађивање са правним тековинама ЕУ, укључујући и оне о царинским олакшицама из априла 2019. Србија је такође предузела низ мера ради усклађивања са правним тековинама ЕУ које се односе на прекурсоре.
Србија је потписница Конвенције о заједничком транзитном поступку и примењује правила ЕУ која се односе на кретања у транзиту. Правила о спровођењу права интелектуалне својине у царинском поступку су у великој мери у складу са правним тековинама ЕУ. Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу примењује се у Србији. Номенклатура царинске тарифе Србије за 2019. годину била је усклађена са комбинованом номенклатуром ЕУ, док је законодавство за усклађивање са номенклатуром за 2020. годину усвојено у децембру 2019.
Правни прописи о културним добрима, слободним зонама и безбедносним аспектима тек треба да буду усклађени са правним тековинама ЕУ. И даље се наплаћују накнаде за теретна возила која улазе у царинске терминале ради испуњавања царинских обавеза, што није у складу са обавезама из ССП-а.
У вези са административним и оперативним капацитетима, наплата царина повећала се за 10,8% у 2019. Развојни план Управе царина за царинске е-системе усвојен је у фебруару 2020. године, са циљем да се осигура интеграција са системом ЕУ. Пословни план царинске службе за период 2020–2024. године такође је усвојен у фебруару.
Ради се и на јачању система за управљање ризицима. Важно је да Србија спроводи анализу засновану на ризику пре доласка / пре одласка, укључујући доследне и свеобухватне провере безбедности хране, а у складу са Царинским кодексом ЕУ. Упркос раду који је у току, царинска лабораторија је и даље недовољно опремљена.
У погледу борбе против кријумчарења дувана, Србија је потписница Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима од 2017. године, али и даље нема информација о примени Протокола. Потребне су додатне мере за даље јачање административних капацитета за контролу дувана.
У контексту избијања пандемије болести COVID-19, за седам граничних прелаза са суседним земљама одређено је да буду гранични прелази на „зеленом коридору” како би се осигурао несметан и приоритетни пролаз основних добара. Иницијатива прати предлог Секретаријата ЦЕФТА и Секретаријата Транспортне заједнице од 25. марта 2020. године, заснован на Саопштењу Европске комисије од 23. марта 2020. Гранични прелази на зеленом коридору подразумевају рад 24 сата дневно 7 дана у недељи, укључујући фитосанитарне поступке и електронско обавештавање пре доласка робе преко система за електронску размену података (SEED). Увођење зелених коридора показало се као ефикасно јер су се смањиле потешкоће, а дуго чекање на граничним прелазима из раних фаза пандемије свело се на мање од циљаних 12 сати, иако и даље премашује лимит од 15 минута који је препоручила Европска комисија. 

Поглавље 30: Спољни односи

Србија је остала умерено припремљена у области спољних односа. Известан напредак је постигнут у вези са препоруком из 2019. године у вези са Регионалним економским простором (REA) када је Србија започела примену Додатног протокола 5 о олакшавању трговине уз споразум ЦЕФТА и ратификовала Додатни протокол 6 о трговини и услугама уз споразум ЦЕФТА. Капацитет за решавање кључних изазова у трговинској политици треба даље јачати. Препорука о приступању Светској трговинској организацији (СТО) из 2019. године остаје на снази.

У наредној години Србија треба нарочито да:

→заврши приступање СТО усвајањем измена и допуна Закона о генетички модификованим организмима и комплетирање преосталих билатералних преговора о приступу тржишту;
→даље јача административне капацитете Министарства трговине, туризма и телекомуникација за управљање трговином са ЕУ, приступање споразуму ЦЕФТА и приступање СТО;
→спроведе акције према вишегодишњем акционом плану за развој REA, нарочито да: обезбеди пуну примену Додатног протокола 5 о олакшавању трговине уз споразум ЦЕФТА; имплементира Додатни протокол 6 о трговини услугама уз споразум ЦЕФТА; преговара и закључи Додатни протокол 7 о решавању спорова уз споразум ЦЕФТА; и усвоји регионалне стандарде за међународне инвестиционе споразуме и настави спровођење појединачног реформског акционог плана за инвестиције. 

Измене Закона о роби двоструке намене ступиле су на снагу у новембру 2019. Овим је Србија укинула контролу увоза предмета двоструке намене, задржавајући контролу извоза у складу са релевантним законодавством ЕУ. У априлу 2019. године Србија је усвојила Националну контролну листу робе са двоструком наменом која има за циљ потпуно усклађивање са Уредбом ЕУ о успостављању режима Заједнице из 2018. године за контролу извоза, преноса, посредовања и транзита робе двоструке намене. Национална контролна листа наоружања и војне опреме, усклађена са Заједничком војном листом, усвојена је у мају 2019. године. Пријава Србије из 2009. за приступање Васенарском споразуму још увек је у фази разматрања, као и пријава за Аустралијску групу из 2017. године….Србија је наставила своје учешће у споразуму ЦЕФТА. Текући напори на примени Додатног протокола 5 треба да се наставе, посебно на основу одлука Заједничког одбора ЦЕФТЕ о овлашћеним привредним субјектима, воћу и поврћу и стратегији управљања ризицима за царине. Србија је ратификовала Додатни протокол 6 о трговини услугама у фебруару 2020. године и сада би требало да настави са његовом применом…. Када је реч о билатералним споразумима са трећим земљама, Србија је потписала Споразум о слободној трговини (FTA) са Евроазијском економском унијом (EAEU) 25. октобра 2019. Споразум је ратификован у фебруару 2020. године, али ће ступити на снагу тек када га ратификују све стране. Србија је већ имала постојеће споразуме о слободној трговини са три чланице EAEU (Русија, Белорусија и Казахстан), проширујући тако споразум само на Јерменију и Киргистан. Опсег споразума проширен је минимално проширеним царинским уступцима на робу, анексом о правилима о пореклу и новим одредбама о решавању спорова. Споразум о слободној трговини укључује излазну клаузулу која гарантује да Србија може отказати споразум након приступања ЕУ. Преговори о Споразуму о слободној трговини са Украјином су у току…..

Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе

Србија је делимично припремљена у погледу специфичних административних услова за сопствена средства. Група за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ је оперативна. Известан напредак је остварен у погледу припремних радова за спровођење препорука из претходног извештаја и у основним областима политика које утичу на правилно функционисање система сопствених средстава.

Препоруке из претходног извештаја углавном важе и за наредни период. Србија треба нарочито да:

→предузме даље кораке како би се ојачали административни капацитети координационе групе и институција укључених у систем сопствених средстава;
→развије организационе и процедуралне везе између ових институција.
→убрза припреме како би испунила специфичне административне услове за сопствена средства, као што је утврђено прописима о сопственим средствима.

...... Постигнут је известан напредак у основним областима политика које индиректно утичу на систем сопствених средстава(за напредак у овим областима, видети поглавља 16 - Опорезивање, 18 - Статистика, 29 - Царинска унија и 32 - Финансијски надзор).

Када су у питању традиционална сопствена средства (ТСС), царинско законодавство остаје у највећој мери усклађено са правним тековинама ЕУ. Царински закон и Закон о царинској служби усвојени су у децембру 2018. године и ступили су на снагу у јуну 2019. године. Управа царина Републике Србије је кроз успостављене процедуре осигурала да се случајеви преваре и неправилности пријављују српским националним органима Међутим, извештавање је ручно и остаје да се види да ли се национално извештавање може користити и за базу података OWNRES. Царина је у 2019. години наставила са симулацијом обрачуна традиционалних сопствених средстава. Контролу активности спроводи неколико одељења у управи царина, укључујући одељење интерне ревизије, као и екстерна ревизију коју спроводи ДРИ....... Када је реч о административној инфраструктури, треба додатно ојачати капацитет институција у релевантним областима политике. Група за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ, која има задатак да обезбеди тачно обрачунавање, рачуноводствене услуге, предвиђање, наплату, исплату, контролу и извештавање ЕУ о спровођењу политика и правила за сопствена средства ЕУ, мора да буде боље кадровски попуњена (тренутно има само једног запосленог) и подржана да би испунила своје задатке у погледу координације. Такође, треба да се развијају организационе и процедуралне везе између институција које су укључене у сопствена средства.

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 2019

Брисел, 29.мај 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

1.2. Кратак преглед извештаја

У погледу способности преузимања обавеза које проистичу из чланства, Србија је наставила да ради на усклађивању свог законодавства са правним тековинама ЕУ у свим областима. Адекватни финансијски и људски ресурси и стабилни стратешки оквири биће кључни за динамику реформи. Србија је остварила добар ниво припремљености у неким областима као што су право привредних друштава, интелектуална својина, транспортна политика, наука и истраживање, образовање и царина.
У погледу нормализације односа са Косовом (стр.6. стр.59.) : Србија и даље учествује у дијалогу и показује уздржаност у одговору на увођење царинских тарифа. Србија тек треба да реши питање премештених српских административних царинских структура са деноминацијом Косова које администрирају из Србије и да престане са издавањем документације или стављањем маркица са деноминацијом која је у супротности са датим споразумом. 

Поглавље 7: Право интелектуалне својине

Србија је достигла добар ниво припремљености по питању права интелектуалне својине. Остварен је известан напредак у усвајању измена и допуна закона о патентима и усвајању новог стратешког оквира за 2018-2022, који је усмерен ка спровођењу. Препоруке Комисије из 2018. године нису у потпуности спроведене и даље су важеће.

У наредној години Србија треба нарочито да:

→ ојача спровођење кроз побољшање капацитета и координацију различитих заинтересованих страна.
Током 2018. године, количина кривотворене и пиратске робе коју је Тржишна инспекција одузела је порастао, као и број захтева који су поднели привредни субјекти. Број цариника специјализованих у области заштите интелектуалне својине је благо опао на 14. Број предмета које је Управа царина задржала је опао, док је број предмета које су уништени порастао. У априлу 2018, Управа царина пустила је у рад електронску базу података која се тиче заштите права интелектуалне својине на границама, у складу са новим Царинским законом. У октобру 2018, влада је усвојила нови стратешки оквир за права интелектуалне својине (ПИС) за период 2018-2022, који је усмерен на спровођење. Законодавство у области права интелектуалне својине тек треба ускладити са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине. Стално координационо тело за спровођење права интелектуалне својине није се састајало током 2018. Његове радне групе су биле активне само када је било речи о новом стратешком оквиру. Нису се спроводиле било какве активности подизања нивоа свести или размене информација о спровођењу права интелектуалне својине. Потребно је даље ојачати координацију између различитих институција укључених у спровођење права интелектуалне својине, пре свега кроз адекватну ИТ инфраструктуру.

Поглавље 16: Опорезивање

Србија је умерено припремљена у области опорезивања. Известан напредак је постигнут у усклађивању законодавства...

У наредној години Србија треба нарочито да:

→  уклони дискриминацију у примени акциза на увезена јака алкохолна пића...

….Законодавство о индиректном опорезивању усвојено је у априлу 2018. године а ступило је на снагу у јануару 2019. године, чиме је уведен повраћај пореза на додату вредност (ПДВ) нерезидентним пореским обвезницима. На основу правилника о форми, садржају и начину вођења евиденције о ПДВ-у, у јулу 2018. године уведен је нови систем вођења евиденције. Није било даљег усклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ у области директног опорезивања. Упркос извесном ограниченом напретку, јавне консултације које су спроведене пре доношења пореског законодавства опет су биле недовољне, не пружајући пословним удружењима довољно времена да дају своје коментаре, те је тиме јачање предвидљивости неуспешно.

Поглавље 23: Правосуђе и основна права

Постоји известан ниво припремљености у Србији за примену правних тековина ЕУ и европских стандарда у овој области. Србија је постигла ограничен напредак.

У наредној години, Србија треба нарочито да оствари значајан напредак:

...

→ кроз усвајање и спровођење стратегије за људске ресурсе за целокупно правосуђе и успостављање јединственог и централизованог система управљања предметима, што би у комбинацији требало да доведе до мерљивог побољшања ефикасности и делотворности правосудног система.

...

Борба против корупције

.....Србија је остварила известан ниво припремљености у погледу борбе против корупције. Постигнут је ограничен напредак.

Србија треба нарочито да:

...

→ спроведе законодавство које се односи на Агенцију за борбу против корупције, а које треба да буде у складу са правним тековинама ЕУ, међународним споразумима и препорукама GRECO, како би се ојачала улога Агенције као кључне институције у делотворнијој борби против корупције;

→ спроведе процену утицаја своје антикорупцијске политике у циљу усвајања нове амбициозне стратегије и акционог плана. 

Институционални оквир

Превенција корупције

......Институције Србије за превенцију корупције углавном испуњавају међународне стандарде.

У погледу ревизије Закона о Агенцији за борбу против корупције, која би јој омогућила да боље преузме своју улогу кључне институције у овој области, први нацрт је припремила радна група Министарства правде у јулу 2018. године. Овај нацрт није у потпуности усклађен са препорукама GRECO. Други нацрт је објављен на сајту Министарства у фебруару 2019. године након консултација са стручњаком који ради за GRECO. Влада је поднела предлог Скупштини почетком маја 2019. године по хитном поступку (види под Скупштина, о примени хитног поступка). Скупштина је усвојила закон 21. маја 2019. године. Закон треба да буде усклађен са правним тековинама ЕУ, међународним споразумима и препорукама GRECO. Потребни су напори да се Агенција оснажи да повећа прикупљање података на одговоран начин и анализу података, укључујући приступ релевантним базама података. Буџет Агенције за борбу против корупције повећан је за 2019. годину, а нова систематизација запослених омогућава 123 радна места, као и ангажовање 157 запослених (у поређењу са 92 радна места и 139 раније запослених).

Спровођење закона

......Новим Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, који је ступио на снагу у марту 2018. године, предвиђају се специјализовани органи за истрагу и гоњење у случајевима корупције. Док утицај ових нових структура тек треба у потпуности оценити, до сада су институционални и технички капацитети полиције, тужилаца и судија свеукупно недовољни и потребно их је побољшати. Одељења за унутрашњу контролу у оквиру надлежних министарстава и даље немају довољно опреме, средстава и људских капацитета.

 

Правни оквир

.....Правни оквир за борбу против корупције углавном постоји.

Стратешки оквир

…..Агенција за борбу против корупције пратила је спровођење Стратегије за борбу
против корупције и Акционог плана Србије за период 2013 – 2018. године. Од 177 мера које је требало да буду окончане до краја 2017. године, Агенција је утврдила да је 26% спроведено у складу са показатељима, док је за 61% оцењено да није уопште спроведено (док су преостале мере сматране делимично спроведеним). Одређени број мера за делотворно спровођење и праћење ове стратегије и стратегије која се на њу надовезује, као и релевантних делова у Акционом плану за Поглавље 23, озбиљно су одложене.

Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

Постоји известан ниво припремљености у Србији за спровођење правних тековина ЕУ у области правде, слободе и безбедности...

У наредном периоду Србија треба нарочито да:

→ се уздржи од даљег одступања од визне политике ЕУ и да предузме конкретне кораке како би се у потпуности ускладила с њом, почевши са оним националностима које су у већој мери склоне ирегуларној миграцији у ЕУ;

...

.......Србија спроводи акциони план који је усвојен пре отварања приступних преговора о овом поглављу у јулу 2016. године. Србија је у процесу ревизије свог акционог плана мерама усмереним према испуњавању прелазних мерила Заједничке позиције ЕУ.

Шенген и спољне границе

Институционална структура и правно усклађивање

Од када је Закон о граничној контроли ступио на снагу у пролеће 2018. године, усвојено је 11 подзаконских аката. Нови закон додељује одговорност за уређење граничних прелаза Републичкој дирекцији за имовину и тиме решава дуготрајно питање одговорности за планирање, одржавање и изградњу граничних прелаза. Сачињен је документ о стандардизацији и уређењу граничних прелаза као и о кадровским потребама али још увек чека на усвајање. Србија такође треба да појача напоре у изради Шенгенског акционог плана.

Капацитет за спровођење и примену

…...Постигнут је одређени напредак у спровођењу стратегије интегрисаног управљања границом (ИБМ) 2017-2020. године и сродног акционог плана. Сарадња различитих служби на управљању границом (гранична полиција, царина, фитосанитарна и ветеринарска инспекција) је добила замах успостављањем механизма за координацију интегрисаног управљања границом (ИБМ). У току је израда новог споразума између свих ИБМ служби о анализи заједничког ризика као и израда система за рано упозоравање. Упутства за размену информација између Оперативног центра Управе граничне полиције и Командног центра Управе царина усвојена су октобра 2018. године. Потребно је израдити платформу за електронску размену информација коју би користиле све ИБМ службе.

Сви аспекти царинске сарадње сада су обухваћени у Поглављу 29 – Царинска унија.

Поглавље 29: Царинска унија

Србија је на добром нивоу припремљености у области царинске уније. Известан
напредак је остварен усвајањем Царинског закона и Закона о царинској служби.
У наредној години Србија треба нарочито да:

→  додатно надогради царински систем обраде интегрисањем управљања ризиком;

→ додатно уложи у ИТ систем националних царинских служби тако да се омогући њихова интеграција са системом ЕУ.

Што се тиче царинских прописа, ниво усклађености са правним тековинама је висок. Нови царински закон је усвојен у децембру 2018. године како би се обезбедило даље усклађивање са Царинским кодексом ЕУ. Нови закон о царинској служби је такође усвојен у децембру 2018. године са циљем да се модернизује рад српске Управе царина. Србија је потписница Конвенције о заједничком транзитном поступку и примењује правила ЕУ која се односе на транзитна кретања. Правила о спровођењу права интелектуалне својине у царинском поступку су у великој мери у складу са правним тековинама ЕУ. Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу примењује се у Србији. Номенклатура царинске тарифе је у новембру 2017. године усклађена са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2018. годину, и измењена је два пута, у фебруару и у јулу 2018. године. Номенклатура царинске тарифе за 2019. годину је у новембру 2018. године усклађена са Комбинованом номенклатуром ЕУ. Међутим, правни прописи о ослобађању од царине, прекурсорима, културним добрима, слободним зонама и сигурносним аспектима тек треба да буду усклађени са правним тековинама. Поред тога, таксе које се наплаћују камионима који улазе у царинске терминале због испуњавања царинских обавеза нису у складу са правним тековинама. Управа царина наставила је да јача своје административне и оперативне капацитете. Прикупљање царинских дажбина се додатно повећало за 10% у првих девет месеци 2018. године. Стратегија за ИТ развој Управе царина треба да буде ажурирана у складу са новом пословном стратегијом и пратећим акционим планом за период 2017–2020. Недостају стратешке и модерне технике управљања, укључујући обезбеђивање квалитета и управљање променама. Напредовао је рад на успостављању функционалног, међусобно повезаног ИТ система, али квалификовани кадрови и даље напуштају сектор за ИТ. Потребно је успоставити систем за задржавање квалификованих инжењера ИТ. За обезбеђивање интерконективности и интероперабилности са ИТ системима ЕУ потребни су значајни напори и инвестиције. Ове инвестиције треба да буду на одговарајући начин буџетиране током наредних година. Систем за управљање ризиком треба ојачати. Анализа ризика пре доласка односно пре поласка треба доследно и свеобухватно да се спроводи и да буде усаглашена са Царинским кодексом Уније. У току је рад на јачању капацитета царинске лабораторије, али је она и даље недовољно опремљена. Што се тиче борбе против кријумчарења дувана, Србија је од 2017. године потписница Протокола о искорењивању незаконите трговине дуванским производима.

Поглавље 30: Спољни односи

Србија је умерено припремљена у области спољних односа. Известан напредак је остварен током извештајног периода, али је потребно даље јачање капацитета за решавање кључних проблема трговинске политике. Србија је ратификовала Додатни протокол 5 о олакшавању трговине уз Споразум о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА).

У наредној години Србија треба нарочито да:

→ заврши приступање Светској трговинској организацији (СТО) доношењем Закона о изменама и допунама Закона о генетички модификованим организмима и да доврши преостале билатералне преговоре о приступу тржишту;

→ ојача административни капацитет Министарства трговине, туризма и телекомуникација за трговину са ЕУ и приступање споразуму ЦЕФТА и приступање СТО;

→ спроведе мере у оквиру вишегодишњег акционог плана за развој Регионалног економског простора, нарочито да спроведе Протокол 5 о олакшавању трговине уз споразум ЦЕФТА, усвоји и спроведе Протокол 6 о трговини услугама уз споразум ЦЕФТА, који још увек није усвојен, и обезбеди брзо доношење Протокола 7 о решавању спорова уз споразум ЦЕФТА.

…....У мају 2018. године, Србија је усагласила своју националну контролну листу робе двоструке намене са режимом ЕУ извоза, трансфера, посредовања и транзита тих артикала за 2017. годину... И даље се чека исход пријавe Србије из 2009. године за приступање Васенарском споразуму. Што се тиче спровођења Вишегодишњег акционог плана за развој Регионалног економског простора, Србија је у септембру 2018. године ратификовала Додатни протокол 5 о олакшавању трговине уз споразум ЦЕФТА... Важно је за Србију да игра конструктивну улогу у оквиру споразума ЦЕФТА, како би омогућила правовремено и неометано спровођење вишегодишњег Акционог плана за Регионални економски простор.

.......Што се тиче билатералних споразума са земљама које не припадају ЕУ, Србија је у септембру 2018. године ратификовала нови билатерални инвестициони споразум са Турском. У марту 2019. године, Србија је објавила да је завршила преговоре о Споразуму о слободној трговини (ФТА) са Евроазијском економском унијом. Србија је такође у преговорима о споразуму о слободној трговини са Украјином. Србија мора да обезбеди усаглашеност свих својих споразума о трговини, инвестицијама и економској сарадњи и других релевантних споразума са правним тековинама ЕУ. 

Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе

Србија је остварила известан ниво припремљености у погледу специфичних административних услова за сопствене ресурсе, као што је утврђено прописима о сопственим ресурсима. Постигнут је
известан напредак у основним областима политике које утичу на правилно функционисање система сопствених средстава.

У наредној години Србија треба нарочито да:

→ предузме даље кораке како би се ојачали административни капацитети координационе групе и различитих институција укључених у систем сопствених средстава;

→ развије организационе и процедуралне везе између ових институција;

→ убрза припреме како би испунила специфичне административне услове за сопствене ресурсе, као што је утврђено прописима о сопственим ресурсима.

......Постигнут је известан напредак у основним областима политике које индиректно утичу на систем сопствених ресурса (за напредак у овим областима, видети поглавља 16- Опорезивање, 18- Статистика, 29- Царинска унија и 32- Финансијски надзор). Након формалног успостављања координационе структуре, дошло је до извесног напретка у испуњавању специфичних административних услова за сопствена средства.

Када су у питању традиционална сопствена средства (ТСС, углавном царинске дажбине), нови царински закон усвојен је у децембру 2018. године, у складу са Царинским кодексом ЕУ.

.....Када је реч о административној инфраструктури, треба додатно ојачати и развити капацитет институција које су задужене за релевантне области политике. Група за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ, која има задатак да обезбеди тачно обрачунавање, рачуноводствене услуге, предвиђање, наплату, исплату, контролу и извештавање ЕУ о спровођењу политика и правила за сопствена средства ЕУ, мора да буде боље кадровски опремљена и подржана да испуни своје задатке у погледу координације.

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ ЗА 2018

Брисел 17.4.2018                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

2018 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ 

Целокупан Извештај на српском језику објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције

1.2. Кратак преглед извештаја

У погледу способности преузимања обавеза које проистичу из чланства, Србија је наставила да усклађује своје законодавство са правним тековинама ЕУ (acquis) у свим областима. Адекватни финансијски и људски ресурси и стабилни стратешки оквири биће кључни за одржавање динамике реформи. Србија је остварила добар ниво припремљености у областима као што су право привредних друштава, интелектуална својина, наука и истраживање, образовање и култура, и царина.

Нормализација односа између Србије и Косова (стр. 52): Србија тек треба да реши питање измештених српских административних царинских структура са косовским ознакама које функционишу у оквиру Србије, и да обустави издавање докумената и употребу маркица са ознакама које се косе са наведеним документом. 

Поглавље 7: Право интелектуалне својине

Србија је достиглa добар ниво припремљености по питању права интелектуалне својине. Није остварен никакав напредак у овој области. Препоруке које су дате 2016. године нису испуњене.

Препоруке остају на снази, и према томе, Србија би посебно требало да:

...

→ додатно ојача капацитет за спровођење и координацију различитих заинтересованих страна.

Кад је реч о спровођењу прописа, количина кривотворене и пиратске робе коју је Тржишна инспекција конфисковала значајно је порасла у 2016. години, а затим је нагло опала у 2017. години, али је повећан број захтева које су доставили привредни субјекти. Број предмета уништених од стране царинске управе готово је преполовљен у 2016. години и тај тренд је настављен у 2017. години… Законодавство у области права интелектуалне својине и даље треба ускладити са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине. Стално координационо тело за спровођење права интелектуалне својине, које је основано у октобру 2014. године, није се састајало током 2016. Његове три радне групе биле су активне у активностима подизања нивоа свести, у изради ревидираног стратешког оквира права интелектуалне својине и у размени информација за спровођење права интелектуалне својине. Координација између различитих институција укључених у спровођење права интелектуалне својине захтева даље јачање кроз адекватну ИТ инфраструктуру. Ревидирани стратешки оквир за право интелектуалне својине треба да буде усвојен.

Поглавље 16: Опорезивање

Србија је умерено припремљена у области опорезивања... Остварен је известан напредак у усклађивању законодавства...

У наредној години, Србија треба да обрати посебну пажњу на:

→ уклањање дискриминације у примени акциза на увезена јака алкохолна пића

...

Законодавством о индиректном опорезивању, које je усвојено у децембру 2016. године и ступило на снагу од јануара 2018. године, је укинута дискриминација у примени акциза на увезену кафу. Међутим, акцизе на увезена јака алкохолна пића се и даље примењују на дискриминаторан начин, у супротности са ССП-ом. На крају 2016. године, предузети су извесни кораци како би се Закон о порезу на додату вредност (ПДВ) даље ускладио са правним тековинама ЕУ у погледу примене правила ПДВ-а на услуге пружене страним лицима. Од децембра 2017. године, ПДВ на промет добара која странци отпремају у иностранство у личном пртљагу за личну употребу од преко 100 EUR се рефундира, чиме се домаће законодавство даље усклађује са правним тековинама ЕУ. 

Поглавље 23: Правосуђе и основна права

Постоји известан ниво припремљености у Србији за примену правних тековина ЕУ и европских стандарда у овој области...

Наредне године Србија нарочити треба да:

...

® осигура делотворно спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и акционог плана, што укључује и обезбеђивање делотворне координације и да све кључне институције имају довољно капацитета и средстава како би ефикасно испуниле своје обавезе.

...

Борба против корупције

Србија је остварила известан ниво припремљености у погледу борбе против корупције.

Остварен је одређени напредак, посебно усвајањем измена Кривичног законика…

Наредне године, Србија нарочито треба да:

...

→ хитно побољша оперативне капацитете институција тако да им омогући правилно

спровођење новог законодавства у овој области;

→ обезбеди мерљиви утицај кроз делотворно спровођење националне стратегије за борбу против корупције и акционог плана, укључујући кроз пружање делотворне координације и довољних ресурса...

Међуинституционални оквир   

Превентивне мере 

Институције Србије за превенцију корупције у великој мери испуњавају међународне стандарде и настављају да показују добар потенцијал...

У децембру 2017. године је донет Закон о запосленима у јавним службама, који обухвата одредбе које се односе на сукоб интереса за ову категорију јавних службеника. На основу процене ризика од корупције у институцијама, 1118 институција јавног сектора (од 4285) је усвојило планове интегритета

Спровођење закона

... Не постоји сигурна платформа за електронску размену података или за комуникацију између тужилаштва, полиције, пореских и других органа. И даље не постоји систем који омогућава статистичко праћење кривичног поступка. Одељења за унутрашњу контролу и даље немају довољно опреме, средстава и људских капацитета. Почела је реформа инспекцијских служби са циљем повећања њихове одговорности. Потребно је доследно спроводити делотворан надзор и одвраћајуће санкције у случајевима противправних радњи. Потребно је ојачати (оперативну) независност и одговорност свих истражних и правосудних органа који се баве корупцијом. Одложено је увођење тима стручњака за економску форензику у Јавно тужилаштво и друге органе по потреби.

Правни оквир

Правни оквир за борбу против корупције углавном постоји

Стратешки оквир

И даље се касни са спровођењем неколико важних мера из стратегије и акционом плану Србије за борбу против корупције за период 2013–2018 године, која је ревидирана у јуну 2016. године. Још увек нису додељена адекватна средства и људски капацитети који би обезбедили њихово потпуно спровођење. Постоји кашњење када је у питању проширење надлежности Међуминистарске координационе групе, којом председава премијер, за спровођење националне стратегије за борбу против корупције како би се обухватио релевантни део акционог плана за поглавље 23. Осим тога, ово тело и даље не обезбеђује координисано спровођење оба ова акциона плана... 

Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

Постоји известан ниво припремљености у Србији за спровођење правних тековина

ЕУ у области правде, слободе и безбедности…

У наредном периоду, Србија нарочито треба:

® да спроводи своју стратегију за интегрисано управљање границама и акциони план.

Србија спроводи детаљан акциони план који је усвојен пре почетка преговора о приступању у овом поглављу у јулу 2016. године, и у процесу је ревизије свог акционог плана са реалнијим роковима.

Шенген и спољне границе

.... Потписан је споразум о сарадњи у области превенције и сузбијања корупције на граници између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија.

Царинска сарадња

Настављена је регионална и међународна царинска сарадња, између осталог и кроз  учешће у заједничким акцијама (видети и Поглавље 29 – Царинска унија). Потребно је проширити овлашћења царинских службеника по питању истраге и њихову могућност за размену података са другим агенцијама. Потребни су обука и додатни подзаконски акти након приступања, по питању спровођења Напуљске Конвенције II, нарочито по питању потере, прекограничног надзора и контролисане испоруке.

Поглавље 29: Царинска унија

Србија је на добром нивоу припремљености у области царинске уније. Известан напредак је учињен поједностављивањем неких царинских поступака.

Током следеће године, Србија треба пре свега да:

→ додатно надогради царински систем обраде укључивањем управљања ризиком;

→ додатно унапреди ИТ систем националних царинских служби тако да се омогући његова интеграција у систем ЕУ. 

Што се тиче царинских прописа, ниво усклађености са правним тековинама је висок. Србија је чланица заједничке транзитне зоне и примењује правила ЕУ о транзитним кретањима. Правила о царинском спровођењу права интелектуалне својине су начелно у складу са правним тековинама ЕУ. Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу примењује се у Србији. Царинска тарифна номенклатура је такође усклађена са Комбинованом номенклатуром ЕУ из 2017. године. У јуну 2017. године, Србија је ратификовала Протокол Оквирне конвенције Светске здравствене организације о контроли дувана о елиминацији незаконите трговине дуванским производима. Међутим, правни прописи о ослобађању од царине, прекурсорима дрога, културним добрима, слободним зонама и сигурносним аспектима тек треба да буду усклађени са правним тековинама. Поред тога, таксе које се наплаћују камионима који улазе у царинске терминале због окончања царинских поступака нису у складу са правним тековинама.

Управа царина и даље јача свој административни и оперативни капацитет. Прикупљање царинских дажбина се додатно повећало за 6,8 % 2016. године и 8,8 % 2017. године. Од успешног покретања заједничких операција транзита у фебруару 2016. године, број транзитних декларација које је издала управа царина је порастао за 13 % 2016. године и за 17 % 2017. године.

Нова пословна стратегија управе царине и пратећи акциони план 2017-2020. Усвојени су у новембру, односно децембру 2017. године. Недостају стратешке технике и модерне технике управљања, укључујући обезбеђивање квалитета и управљање променама. Стратегију за ИТ такође треба ажурирати. Напредовао је рад на успостављању функционалног, међусобно повезаног ИТ система, али квалификовани кадрови и даље напуштају сектор за ИТ. Потребно је успоставити систем за задржавање квалификованих ИТ инжењера. Знатни напори и инвестиције су потребни за обезбеђивање интерконективности и интероперабилности са ИТ системима ЕУ.

Систем за управљање ризиком треба ојачати. Анализа ризика пре доласка односно пре поласка треба да се доследно и свеобухватно обавља и да буде усаглашена са Царинским кодексом Уније. Започет је рад на јачању капацитета царинске лабораторије, али је потребно да се она додатно опреми.

Поглавље 30: Спољни односи 

Србија је умерено припремљена у области спољних односа. Прошле године није било напретка и ослабио је капацитет за суочавање са кључним изазовима трговинске политике.

Током следеће године, Србија треба пре свега да:

→ хитно уклони сва недавно наметнута ограничења извоза неопасног отпада, која нису оправдана према Споразуму о стабилизацији и придруживању и која указују на

слабости у административном капацитету за спровођење трговинске политике;

→ заврши приступање СЗО доношењем закона о генетички модификованим организмима који би био у складу са правним тековинама ЕУ и СЗО, и да доврши преостале билатералне преговоре о приступу тржишту;

→ ојача административни капацитет Министарства трговине, туризма и телекомуникација за трговину са ЕУ и приступање ЦЕФТА и СТО, нарочито у циљу спровођења вишегодишњег Акционог плана за регионално економско подручје.

…Србија је усагласила своју националну контролну листу робе двоструке намене са најновијим режимом ЕУ извоза, трансфера, посредовања и транзита тих артикала у мају

  1. године…. Србија мора да настави рад на приступању Васенарском споразуму.

Србија је на Самиту лидера земаља Западног Балкана у Трсту преузела важне обавезе да спроведе вишегодишњи Акциони план за развој регионалног економског подручја на Западном Балкану. Примена тог акционог плана ће омогућити продубљење и проширење економских интеграција унутар региона на основу правила и стандарда ЕУ. Важно је за Србију да игра конструктивну улогу у оквиру ЦЕФТА, како би омогућила правовремено и неометано спровођење вишегодишњег Акционог плана за регионално економско подручје.

Што се тиче билатералних споразума са земљама које не припадају ЕУ, Србија је завршила преговоре о даљој либерализацији трговине са Турском према постојећем билатералном споразуму о слободној трговини. Србија је још увек у преговорима о споразуму о слободној трговини са Украјином…

Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе 

Србија је у раној фази припреме у овој области. Формирана је група за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ. Постигнут је известан напредак у основним областима политике која утичу на правилно функционисање система сопствених средстава.

У наредној години, Србија треба нарочито да:

→ предузме даље кораке како би се ојачали административни капацитети координационе групе и различитих институција укључених у систем сопствених средстава;

→ развије организационе и процедуралне везе између ових институција.

Постигнут је известан напредак у основним областима политике које индиректно утичу на систем сопствених ресурса (за напредак у овим областима, видети поглавља 16- Опорезивање, 18- Статистика, 29- Царинска унија и 32- Финансијски надзор). Постигнут је известан напредак ка испуњавању специфичних административних услова за сопствене средства, нарочито када је реч о формалном успостављању координационе структуре.

Када су у питању традиционална сопствена средства, већа наплата царинских дажбина забележена је 2016. године, а тренд раста настављен је и 2017. године…

Када је реч о административној инфраструктури, треба додатно ојачати и развити капацитет институција које су задужене за релевантне области политике. У Министарству финансија је успостављена група за координацију и управљање сопственим средствима ЕУ која има задатак обезбеди тачно обрачунавање, рачуноводствене услуге, предвиђање, наплату, исплату, контролу и извештавање ЕУ о спровођењу правила за сопствена средства ЕУ.

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ ЗА 2016

Брисел 9.11.2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2016 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ  

Целокупан Извештај на српском језику објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_srbija_2016.pdf

Целокупан Извештај на енглеском језику објављен  је на web страни Европске комисије

  1. Нормализација односа измеђуСрбије и Косова*

* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу, и у складу је са резолуцијом СБУН 1244/99 и Мишљењем МСП о проглашењу независности Косова

У погледу нормализације односа са Косовом, Србија остаје посвећена спровођењу споразума постигнутих у дијалогу уз посредство ЕУ. Напредак је ограничен, како због изборног процеса у Србији тако и због домаће ситуације на Косову. Међутим, динамика је поново успостављена у августу 2016. године почетком рада на мосту у Митровици и слободом кретања. Потребни су континуирани напори како би се спровели већ постигнути споразуми са Косовом. Предузети кораци треба да имају позитиван и конкретан утицај на свакодневни живот грађана и у Србији и на Косову.

....Када је реч о интегрисаном управљању границом (ИБМ), док су привремени прелази у потпуности оперативни, није било напретка у успостављању три стална прелаза којима треба да управља Србија. Нелегални путеви/пролази, посебно на северу Косова, и даље се редовно користе за кријумчарење знатне количине робе. Србија треба да предузме додатне мере за затварање илегалних прелаза.... 

5.7. Поглавље 7: Право интелектуалне својине

 Србија је достиглa добар ниво припремљености по питању усклађивања права о интелектуалној својини са правним тековинама ЕУ. Није остварен никакав напредак. У наредном периоду, као и у 2015. години, Србија нарочито треба да: → додатно усклади свој Закон о ауторском и сродним правима, Закон о заштити топографија полупроводничких производа, Закон о патентима и Закон о жиговима са правним тековинама ЕУ, укључујући ту и Директиву о спровођењу права интелектуалне својинe; →додатно ојача формалну координацију различитих заинтересованих страна за спровођење.

…Кад је реч о спровођењу прописа, количина кривотворене и пиратске робе коју је конфисковала Управа царина и Тржишна инспекција током 2015. године је скоро преполовљена у односу на количину из 2014. године....Законодавство из области права интелектуалне својине тек треба да буде усклађено са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине. Стално Координационо тело за спровођење права интелектуалне својине је у великој мери постало функционално. Неопходан је ревидирани стратешки оквир права интелектуалне својине.

Поглавље 16: Опорезивање

Србија је умерено припремљена у области опорезивања. Остварен је известан напредак у усклађивању законодавства са правним тековинама ЕУ и у спровођењу реформи Пореске управе. У наредном периоду Србија нарочито треба:→да уклони дискриминацију у примени акциза на увезена јака алкохолна пића и кафу......

……Када је реч о индиректном опорезивању, предузети су ограничени кораци у усклађивању Закона о порезу на додату вредност (ПДВ) и Закона о акцизама са правним тековинама ЕУ. Дискриминаторна примена акцизних маркица на увезени алкохол је прекинута. Међутим, акциза наставља да се примењује на дискриминаторни начин на увезена јака алкохолна пића и кафу…..

5.18. Поглавље 18: Статистика

 Србија је умерено припремљена у области статистике. Остварен је добар напредак претходне године, пре свега у даљем усаглашавању секторске статистике са правним тековинама ЕУ.

… У погледу структурне пословне статистике, обухват података још увек није у складу са правним тековинама ЕУ пошто се одређени број података не прикупља. Усклађивање са правним тековинама ЕУ у погледу краткорочне статистике напредује. У погледу транспорта, подаци за друмски и железнички траспорт, транспорт унутрашњим пловним путевима и ваздушни транспорт се прикупљају, али их је потребно додатно ускладити са правним тековинама ЕУ…

5.23. Поглавље 23: Правосуђе и основна права

Србија је достигла известан ниво припремљености кад је реч о правним тековинама Европске уније и европским стандардима у овој области. Известан напредак је остварен делимичном применом прошлогодишњих препорука, а нарочито у погледу стандардизације судске праксе.…Национална стратегија за борбу против корупције до сада није дала очекиване резултате. Корупција и даље преовлађује у многим срединама и представља озбиљан проблем.…Наредне године, Србија нарочито треба да.......успостави иницијалну евиденцију истраге, кривичног гоњења и правоснажних пресуда у случајевима корупције, нарочито у случајевима корупције на високом нивоу.....

Као део „новог приступа” владавини права, а у складу с преговарачким оквиром, ово поглавље је отворено у јулу 2016. године, након што је Србија усвојила детаљан акциони план.

Политика борбе против корупције......Међуинституционална сарадња између агенција за спровођење закона и са тужилаштвом у извесној мери је побољшана, али захтева даље јачање......Не постоји безбедна платформа за електронску размену података или за комуникацију између тужилаштва, полиције, пореских и других органа.......Одељења интерне контроле и даље немају довољно опреме, средстава и људских капацитета...... Потребно је спроводити делотворан надзор и одвраћајуће санкције у случајевима противправних радњи......Политика у области људских ресурса у јавној управи захтева реформу како би се обезбедило да запошљавање и напредовање буду засновани на заслугама и професионалним вештинама. Пажњу треба посветити примени етичких кодекса и праћењу планова интегритета у правосуђу и у јавној управи…….Правни оквир за борбу против корупције начелно постоји, али недостаци у Кривичном законику и даље представљају проблем. …. Закон о државним службеницима обухвата одредбе о кодексу понашања за државне службенике и механизмима за праћење..….Влада је усвојила акциони план потребан за отварање поглавља 23 (владавина права) у априлу 2016. године и спровођење је почело. Касни се са неколико важних мера када је реч о стратегији и акционом плану за борбу против корупције за период 2013–2018 (нпр. успостављање делотворне координације и механизама за праћење). Оба документа су усклађена с роковима и акцијама у националном акционом плану....Још увек нису додељени адекватни материјални и људски ресурси за спровођење стратегије и акционог плана……Постоји хитна потреба да се обезбеде бољи радни аранжмани између Министарства правде и других органа и тела који су укључени у сузбијање корупције.….Акциони план за стратегију реформе јавне управе обухвата мере за повећање одговорности и транспарентности у јавном сектору у циљу сузбијања корупције, али мора се спровести процес реформи.

5.24. Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

Постоји известан ниво припремљености у Србији за спровођење правних тековина ЕУ у области правде, слободе и безбедности. Известан напредак је постигнут у областима као што су реформа полиције, граничних контрола и организованог криминала са усвајањем прве Националне процене претње од тешког и организованог криминала (SOCTA) у децембру 2015. године која је у складу са захтевима Европола. Србија је погођена избегличком и мигрантском кризом, током које је играла активну и конструктивну улогу и сарађивала са суседним земљама и државама чланицама, у исто време управљајући токовима мешовитих миграција. Србија активно учествује у међународној и регионалној полицијској и правосудној сарадњи. У наредном периоду, Србија нарочито треба: → да успостави почетни систем за праћење резултата истраге, кривичног гоњења, коначних пресуда, као и заплене и одузимања имовине у случајевима организованог криминала, укључујући прање новца, трговину људима и кријумчарење људи/миграната; → да усвоји стратегију интегрисаног управљања границама и акционог плана за спровођење, укључујући базе података широм земље;

Царинска сарадња.....Настављена је регионална и међународна царинска сарадња, између осталог и кроз учешће у заједничким акцијама (види и Поглавље 29 - Царинска унија). Србија треба да обезбеди да ИТ стратегија Управе царина буде у потпуности усклађена са законодавством ЕУ о коришћењу технологије за царинске сврхе и несметаној размени информација на границама. Овлашћења царинских службеника по питању истраживања и њихова могућност за размену података са другим агенцијама на граници треба да се прошире и царинска места треба да буду попуњена. Обука је потребна по питању спровођења Напуљске Конвенције II, посебно по питању потере, прекограничног надзора и контролисане испоруке. 

5.27. Поглавље 27: Животна средина и климатске промене

Србија је постигла известан ниво припремљености у овој области. Остварен је известан напредак у даљем усклађивању политика и законодавства са правним тековинама ЕУ у области отпада, заштите природе и климатских промена. Србија је побољшала стратешко планирање и основала Зелени фонд, што су биле кључне препоруке у 2015. У наредном периоду, Србија треба нарочито да: → повећа административне и финансијске капацитете јачањем мониторинга и извештавања које спроводи Агенција за заштиту животне средине, обезбеђујући адекватна средства за нови инструмент за финансирање деловања у области животне средине (Зеленом фонду) и побољша међуинституционалну координацију на централном и локалном нивоу; ……

5.28. Поглавље 28: Заштита потрошача и здравља

Србија је умерено припремљена у области заштите потрошача и здравља. Остварен је  известан напредак, пре свега усвајањем Закона о оглашавању и Закона о заштити становништва од заразних болести. У наредном периоду, Србија нарочито треба да: → ојача административне капацитете органа надлежних за заштиту потрошача; → ради на јачању укупне финансијске одрживост система јавног здравља, а нарочито јавног фонда за здравствено осигурање.

5.29. Поглавље 29: Царинска унија

Све државе чланице су део царинске уније ЕУ и прате иста царинска правила и поступке. Ово захтева усклађивање законодавства, одговарајући капацитет за спровођење и извршење, и приступ заједничким компјутеризованим царинским системима.

Србија је на добром нивоу припремљености за царинску унију. Добар напредак је остварен у транзиту, што је укључивало покретање заједничког транзитног поступка уз подршку Новог компјутеризованог транзитног система (НКТС). У наредном периоду, као што је то био случај 2015. године, Србија треба нарочито да: → надогради систем обраде царинских декларација и интегрише управљање ризиком; → даље унапреди и модернизује управљање Управом царина.

Када је реч о царинском законодавству, царинска тарифа је усаглашена са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2016. Законодавство о контролама готовине и културним добрима тек треба да се усклади са правним тековинама ЕУ. Прописи о Управи царина и иницијативама које се односе на безбедност царине тек треба да се спроведу. Управа царина је наставила да јача свој капацитет за спровођење и извршење. Током 2015. године је остварен пораст од 4,5% у прикупљању царинских дажбина. Србија је приступила Конвенцији о поједностављењу формалности у трговини робом и Конвенцији о заједничком транзитном поступку у фебруару 2016. године. Након успешног увођења националног НЦТС, Србија је покренула заједнички транзитни поступак у фебруару 2016. године. Закључен је уговор о подршци одржавању апликације НЦТС уз ангажовање спољних сарадника. Нови централизовани систем за управљање банкарским гаранцијама је оперативан. Закон о царинској служби још није донет, а пословна стратегија Управе царина треба да буде обновљена. Недостају стратешке и модерне технике управљања, укључујући осигурање квалитета и управљање променама, а стратегију ИТ је неопходно ажурирати. Напредовао је рад на успостављању функционалног, међусобно повезаног ИТ система, међутим сектор ИТ наставља да губи компетентно особље. Потребно је ојачати систем за управљање ризиком. Потребно је да се царинска лабораторија додатно опреми.

5.30. Поглавље 30: Спољни односи

Србија је умерено припремљена у области спољних односа. Остварен је известни напредак је постигнут активирањем механизма за цивилну заштиту ЕУ како би се помогло код прилива избеглица и миграната. У наредном периоду, Србија нарочито треба да:→престане да примењује мере заштите на изабране пољопривредне производе, које нису оправдане према Споразуму о стабилизацији и придруживању и које указују на слабости административних капацитета да спроводе трговинску политику;→ојача капацитете за контролу извоза робе двоструке намене.

….Србија је ускладила своју националну контролну листу робе двоструке намене са најновијим ЕУ режимом извоза, преноса, посредовања и транзита робе двоструке намене у марту. Србија треба да настави са напорима у циљу приступања Васенарском споразуму, што би могло олакшати припреме за спровођење правних тековина ЕУ у погледу контроле извоза робе двоструке намене…У области билатералних споразума са земљама које нису државе чланице ЕУ, Србија још увек преговара о Споразуму о слободној трговини са Украјином…

5.31. Поглавље 31: Спољна, безбедносна и одбрамбена политика

Србија је умерено припремљена у области спољне, безбедносне и одбрамбене политике. Србија је делимично испунила препоруке из претходне године. Остварен је известан напредак....Када је реч о неширењу, Србија је у марту ратификовала Амандман Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала. Процес прикупљања и уништавања оружја и муниције у нелегалном поседу треба да се заврши, као и да се усвоји нова стратегија о контроли лаког и малокалибарског наоружања. Још увек се чека на ратификацију Додатног протокола уз Споразум о неширењу нуклеарног наоружања. Пријава Србије за приступање Васенарском споразуму поднета 2008. године и даље зависи од усвајања новог закона о производњи и промету оружја и војне опреме…

5.33. Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе

Србија је у раној фази припреме у погледу финансијских и буџетских одредби. Постигнут је известан напредак у свим сферама што се тиче фундаменталних области политике које утичу на добро функционисање система сопствених средстава. У наредној години, Србија нарочито треба да: → предузме даље кораке на јачању административних капацитета и успостављању институционалног тела које ће координирати различитим институцијама укљученим у систем сопствених средстава.

Постигнут је известан напредак у фундаменталним областима политике које индиректно утичу на систем сопствених средстава (за напредак у фундаменталним областима, видети: поглавље16 — Опорезивање, поглавље 18 — Статистика, поглавље 29 — Царинска унија, поглавље 32 — Финансијска контрола). Постигнут је мали напредак у задовољењу специфичних административних услова система сопствених средстава у законодавству система сопствених средстава (традиционалних сопствених средстава, средстава од пореза на додату вредност и средстава од бруто националног дохотка). Што се тиче традиционалних сопствених средстава, побољшање у функционисању царинске управе довело је до веће наплате царинских дажбина… Што се тиче административне инфраструктуре, потребно је додатно ојачати и развити капацитет институција које су задужене за релевантне области политике. Додатна обука је потребна за институције, укључујући царинске и пореске управе. И даље је потребно успоставити агенцију за координацију чији би задатак био да обезбеди тачно обрачунавање, рачуноводство, предвиђање, наплату, исплату, контролу и извештавање ЕУ о спровођењу правила за сопствена средства ЕУ (иако су начињени први кораци у области регрутовања особља које се бави овим задатком).

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ ЗА 2015

Брисел 10.11.2015

СВД (2015) КОНАЧНА ВЕРЗИЈА

РАДНИ ДОКУМЕНТ КОМИСИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2015 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ

Целокупан Извештај на српском језику објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o
_napretku/izvestaj_o_napretku_nov 2015.pdf
 

Целокупан Извештај на енглеском језику објављен  је на web страни Европске комисије

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf

3. Нормализација односа између Србије и Косова*

* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу, и у складу је са резолуцијом СБУН 1244/99 и Мишљењем МСП о проглашењу независности Косова

…… Што се тиче царине, споразуми су постигнути у погледу увоза контролисане робе на Косово, укључујући и лекове…… Спровођење других споразума се наставља, мада споријим темпом. Када је у питању IBM, поред шест привремених објеката, договорена су два додатна стална гранична прелаза, за које је Србија покренула процес експропријације на својој територији. Међутим, илегални гранични прелази/заобилазнице, нарочито на северу Косова, и даље се редовно
користe се за кријумчарење велике количине робе. Србија мора да предузме додатне мере како би се зауставили илегални преласци.
……Уопштено говорећи, Србија и Косово су и даље ангажовани у дијалогу и посвећени спровођењу Првог споразума о принципима нормализације односа из априла 2013. године и других споразума постигнутих током дијалога. Предузети кораци дали су нови замах у нормализацији односа и требало би да имају позитиван и конкретан утицај на свакодневни живот грађана како на на Косову тако и у Србији. Даљи напредак у овој области и даље је од суштинског значаја за унапређење европске будућности и Србије и Косова.

5.7 Поглавље 7: Право интелектуалне својине
ЕУ има хармонизована правила за правну заштиту ауторског и сродних права. Онa се односе, на пример, на компјутерске програме, радиодифузију, жигове, дизајн, биотехнолошке проналаске и лекове и медицинска средства.
Србија је достиглa добар ниво припремљености по питању усклађивања закона о интелектуалној својини са правним тековинама ЕУ. Известан напредак је учињен у области права интелектуалне својине. У наредној години, Србија нарочито треба да:
→ додатно усклади свој Закон о ауторском и сродним правима, Закон о заштити топографија полупроводничких производа, Закон о патентима и Закон о жиговима са правним тековинама ЕУ, између осталог са Директивом за спровођење права интелектуалне својинe;
→ ојача формалну координацију различитих заинтересованих страна за спровођење.
…..Кад је реч о спровођењу прописа, количина кривотворене и пиратске робе коју је конфисковала Управа царина и Тржишна инспекција знатно се повећала, делимично због коришћења новонабављене опреме…..Даље усклађивање законодавства са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине обезбеђено је усвајањем измена Закона о правној заштити индустријског дизајна. Остали закони о праву интелектуалне својине тек треба да буду усклађени са правним тековинама ЕУ. Стално координационо тело за спровођење права интелектуалне својине основано је у октобру 2014. године, али и даље није потпуно функционално. Национална стратегија и акциони план у области права интелектуалне својине за период 2011–2015. спровођени су у великој мери али не и у потпуности, и треба их заменити новим стратешким оквиром.

5.16. Поглавље 16: Опорезивање
Правила ЕУ о опорезивању односе се на порез на додату вредност и акцизе, као и на аспекте опорезивања прихода од штедње појединаца и пореза на добит. Такође регулишу сарадњу између пореских управа, укључујући размену информација да би се спречило избегавање пореза.

Србија је умерено припремљена у области опорезивања. У наредној години Србија нарочито треба да:
→ побољша оперативне активности на сузбијању сиве економије;
→ додатно усклади национална правила о акцизној роби, укључујући она о увезеним а
aлкохолним пићима и кафи, са правилима правних тековина……

У области посредног опорезивања, није забележен напредак на пољу пореза на додату вредност (ПДВ). Законски прописи о акцизама и даље садрже извесне дискриминаторске мере за увезена алкохолна пића и кафу. Од августа су уведене акцизе на струју и на електронске цигарете.....


5.18. Поглавље 18: Статистика
 Правилима ЕУ се захтева да државе чланице обезбеде статистичке податке засноване на професионалној независности, непристрасности, поузданости, транспарентности и поверљивости. За методологију, пружање и ширење статистичких информација обезбеђују се заједничка правила.
Србија је умерено припремљена у области статистике. Прошле године постигнут је добар напредак, првенствено у хармонизацији пружања података са правним тековинама ЕУ и у даљем развоју секторске статистике.
... У области структурне пословне статистике и краткорочне статистике, неопходно је повећати обухват података... У области транспорта, статистика друмског и железничког транспорта, транспорта унутрашњим пловним путевима и ваздушног транспорта треба да се хармонизује са правним тековинама ЕУ, а подаци треба чешће да се шаљу...

5.23. Поглавље 23 - Правосуђе и основна права
Основне вредности ЕУ обухватају владавину права и поштовање људских права. Правосудни систем који добро функционише и делотворна борба против корупције од изузетног су значаја, као што је и поштовање основних права у законодавтсву и у пракси.

Србија је достигла известан ниво припремљености кад је реч о правним тековинама и европским стандардима у овој области и остварила је известан напредак. У септембру 2015. године успешно је завршен акциони план у области владавине права, који је потребан за отварање Поглавља 23.... Национална стратегија за борбу против корупције до сада није дала очекиване резултате. Корупција је и даље распрострањена у многим областима и представља озбиљан разлог за забринутост.

Политика борбе против корупције
…Захтеви Закона о јавним набавкама и националне стратегије за борбу против корупције и акционог плана тек треба у потпуности да се спроведу...
……Међуинституционална сарадња између агенција за спровођење закона и са тужилаштвом је побољшана у извесној мери, али захтева даље јачање. Нова стратегија финансијске истраге обухвата планове за реорганизацију органа за спровођење закона, повећање њиховог нивоа специјализације и запошљавање форензичких рачуновођа. Међутим, финансијска средства тек треба да буду додељена.......
.........Не постоји безбедна платформа за електронску размену података или за комуникацију између тужилаштва, полиције, пореских и других органа. Такође, не постоји систем који омогућава статистичко праћење кривичног поступка. Одељења интерне контроле и даље немају довољно опреме, средстава и људских капацитета. Потребна је реформа инспекцијских служби ради повећања њихове одговорности. Потребно је применити делотворан надзор и одвраћајуће санкције у случају противправних радњи.
.....Закон о државним службеницима укључује одредбе о кодексу понашања за државне службенике и механизмима за праћење…….…….Општи недостаци закона и правила у Србији погодују корупцији.
....Касни се са неколико важних мера када је реч о стратегији и акционом плану за борбу против корупције за период 2013–2018 (нпр. успостављање делотворне координације и механизама за праћење). Још увек нису додељена адекватна средства и људски капацитети за потпуно спровођење стратегије и акционог плана...
...Акциони план за стратегију реформе јавне управе укључује мере за повећање одговорности и транспарентности у јавном сектору у циљу борбе против корупције, али су за то потребни одговарајући ресурси...
Општи недостаци закона и правила у Србији погодују корупцији. Потребно је побољшати квалитет израде законодавства о питањима у вези са корупцијом, а потребни су и додатни напори да би се поједноставили поступци и појаснила спроведбена правила.

... Потребно је усвојити нови закон о заштити података о личности да би се обезбедила потпуна усклађеност са стандардима ЕУ. Видео надзор, биометријски подаци, безбедност података на интернету, обрада и заштита осетљивих података, као и директан маркетинг и даље су неадекватно регулисани и остављају значајан простор за злоупотребе. Законодавство у области обраде осетљивих података треба усвојити по хитном поступку....


5.24. Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност
ЕУ има заједничка правила која се односе на контролу граница, визе, спољне миграције и азил. Шенгенска сарадња подразумева укидање граничних контрола у оквиру ЕУ. Постоји и сарадња у борби против организованог криминала и тероризма као и сарадња између правосудних, полицијских и царинских органа.

...Постоји известан ниво припремљености у Србији за спровођење правних тековина ЕУ у области правде, слободе и безбедности. Акциони план који је неопходан за отварање преговора у оквиру поглавља 24 успешно је завршен у септембру 2015. године. Известан напредак је постигнут, нарочито у областима као што су борба против тероризма и дрога. ...У наредној години, Србија нарочито треба:
...
→ да успостави систем праћења постигнутих резултата у областима проактивних истрага, кривичног гоњења, коначних пресуда и одузимања имовине у случајевима организованог криминала, укључујући прање новца и кријумчарење људи.

Царинска сарадња
Настављена је регионална и међународна царинска сарадња, између осталог и кроз учешће у заједничким акцијама (види и Поглавље 29 - Царинска унија). Србија треба да обезбеди да IT стратегија Управе царина буде у потпуности усклађена са законодавством ЕУ које регулише коришћење технологије за царинске сврхе. Потребно је проширити истражна овлашћења царинских службеника и њихову способност да размењују информације са другим службама на граници.

Шенген и спољне границе
Србија је наставила са унапређивањем инфраструктуре и опреме на граничним прелазима…. Треба унапредити координацију између различитих органа који раде на границама. Остаје да се усвоји нова стратегија интегрисаног управљања границом (ИБМ), у складу са концептом ЕУ. …..
Србија је интензивирала регионалну сарадњу у управљању границом. Међутим, ти напори су под сенком изузетно оштрог повећања прилива држављања трећих земаља који пролазе кроз регион……Споразум са Босном и Херцеговином о затварању алтернативних прелаза преко државне границе још увек није закључен. Потребно је појачати сарадњу са Црном Гором у области управљања границом, између осталог и на пољу идентификације места неовлашћеног преласка државне границе. Србија наставља са активном сарадњом са Фронтексом.
У оквиру дијалога о спровођењу протокола о интегрисаном управљању границом (ИБМ), државни органи Републике Србије сарађују у техничким активностима које се односе на успостављање шест сталних ИБМ прелаза са Србијом/Косовом. Први годишњи састанак о правилима преласка преко административне граничне линије одржан је у марту. У априлу, обе стране су се сагласиле да отворе два нова гранична прелаза, Капија и Извор. У фебруару, Србија и Косово су започели консултације о миграционим токовима. Други састанак је одржан у априлу.
 
5.27. Поглавље 27: Животна средина и климатске промене
ЕУ промовише снажно деловање у области климе, одрживи развој и заштиту животне средине. Право ЕУ садржи одредбе које се односе на климатске промене, квалитет водеи ваздуха, управљање отпадом, заштиту природе, индустријско загађење, хемикалије, буку и цивилну заштиту.

Србија је у раној фази припреме у областима животне средине и климатских промена. Остварен је известан напредак у даљем усклађивању политика и законодавства са правним тековинама ЕУ у области животне средине ... У наредној години Србија нарочито треба :
...
→ да предузме мере да се успостави делотворан и трајан систем финансирања деловања у области животне средине и климе, укључујући и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине;

......Када је реч о заштити природе, потребно је побољшати правни основ и административне капацитете за спровођење Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES).
.......У погледу управљања хемикалијама, изменама Закона о хемикалијама и Закона о биоцидним производима из марта месеца предвиђа се јасно разграничење надлежности за инспекцијски преглед, надлежности која се некад преклапала између еколошке, тржишне и санитарне инспекције, као и ветеринарске инспекције за биоцидне производе......


5.28. Поглавље 28: Заштита потрошача и здравља
Правила ЕУ штите потрошаче у погледу безбедности производа, опасних имитација и одговорности за неисправне производе. ЕУ такође обезбеђује високе заједничке стандарде за контролу дувана, крв, ткива, ћелије и органе, права пацијената и заразне болести.

Србија је умерено припремљена у области заштите потрошача и здравља.
 
.....Није остварен никакав напредак у припреми нове стратегије за контролу дувана......
.....Одређен број правилника је усвојен у области фармацеутских производа, нарочито правилник о условима за увоз медицинских производа и уређаја који немају дозволу за пласирање на тржиште. ......

5.29. Поглавље 29: Царинска унија

Све државе чланице су део царинске уније ЕУ и прате иста царинска правила и поступке. Ово захтева усаглашавање законодавства, као и одговарајући капацитет за спровођење и извршење, и приступ заједничким компјутеризованим царинским системима.

Србија је умерено припремљена за царинску унију. Добар напредак остварен је у транзиту, са усвајањем измењеног Царинског закона. У наредној години, Србија треба нарочито да:
→ надогради или обнови систем обраде царинских декларација и интегрише управљање ризиком;
→ унапреди и модернизује управљање Управом царина.

Када је реч о царинском законодавству, у марту је донет измењени Царински закон који уводи правни основ за коришћење Новог компјутеризованог транзитног система Европске уније (НКТС). Царинска тарифа усаглашена је са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2015. Уведени су поједностављени поступци за експресне пошиљке. Међутим, Закон о царинској управи још није донет, док законодавство о контролама готовине, културним добрима и ослобађању од царинских дажбина на увоз нове производне опреме тек треба да се усагласи са правним тековинама ЕУ. Прописи о иницијативама које се односе на безбедност царине тек треба да се спроведу. Од фебруара, правила о пореклу робе из Споразума о стабилизацији и придруживању хармонизована су са Конвенцијом о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робе.
Управа царине наставила је да јача своје административне и оперативне капацитете. Током 2014. године је остварен пораст од 12% у прикупљању царинских дажбина. Србија је током јуна 2015. године једнострано ратификовала Конвенцију о поједностављењу формалности у трговини робом и Конвенцију о заједничком транзитном поступку као део својих припрема да приступи овим конвенцијама. Национални НKТС је у потпуности оперативан. Нови централизовани систем за управљање банкарским гаранцијама је оперативан. Систем обраде царинских декларација даље је надограђен. Недостају стратешке и модерне технике управљања, укључујући осигурање квалитета и управљање променама, а стратегију ИТ је неопходно ажурирати. Напредовао је рад на успостављању функционалног, међусобно повезаног система ИТ, међутим сектор ИТ наставља да губи компетентно особље.
Потребно је ојачати и храмонизовати системе за управљање ризиком. Проверен је интегритет царинских службеника отварањем 99 дисциплинских поступака против 113 царинских службеника за озбиљне повреде службене дужности. Потребно је да се царинска лабораторија додатно опреми. Србија учествује у програму Царина 2020.
Царински поступци спровођени су без инцидената на граничним пункотовима између Србије и Косова. Затварање нелегалних граничних путева/заобилазних путева између Србије и Косова би помогло у смањењу нелегалне трговине и кријумчарења бензина и друге робе.


5.30. Поглавље 30: Спољни односи
ЕУ има заједничку трговинску политику према трећим земљама, засновану на мултилатералним и билатералним споразумима и аутономним мерама. Такође постоје правила ЕУ у области хуманитарне помоћи и развојне политике.
Србија је умерено припремљена у области спољних односа...У наредној години, Србија би нарочито требало да:
→ престане да примењује мере заштите на изабране пољопривредне производе, које нису оправдане према Споразуму о стабилизацији и придруживању и која указују на слабост административних капацитета да спроводе трговинску политику.
 
…..Влада је ажурирала уредбу о роби двоструке намене и усвојила уредбу о царинској контроли извоза и увоза робе која би могла да се користи за извршење смртне казне, мучење или друго понижавајуће поступање. Било би корисно за Србију да се придружи неком од међународних режима задуженом за надгледање националних система контроле извоза, као што је Васенарски споразум…..У области билатералних споразума са земљама које нису државе чланице ЕУ, Србија још увек преговара о споразуму о слободној трговини са Украјином….. 

5.31.Поглавље 31: Спољна, безбедносна и одбрамбена политика
Државе чланице морају бити способне за вођење политичког дијалога у оквиру спољне, безбедносне и одбрамбене политике, за придруживање декларацијама ЕУ, за учешће у акцијама ЕУ и за примену договорених санкција и рестриктивних мера.
Србија је умерено припремљена у области спољне, безбедносне и одбрамбене политике.
…..У погледу неширења, Србија је у октобру ратификовала Споразум УН о трговини наоружањем…..Србија је донела нови закон о трговини наоружањем и војном опремом. Пријава Србије за приступање Васенарском споразуму о контроли извоза конвенционалног наоружања и робе и технологија двоструке намене поднета 2008. године још увек није решена. Још увек се чека на ратификацију Додатног протокола уз Споразум о неширењу нуклеарног наоружања.

5.33. Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе
Правила за финансирање буџета ЕУ предвиђају приходе који се углавном заснивају бруто националном дохотку сваке државе чланице, као и на приходима од пореза на додату вредност и царинских дажбина.
Србија је у раној фази припреме у погледу финансијских и буџетских одредби. Није остварен напредак. У наредној години, Србија нарочито треба да:
→ успостави управно тело који ће координисати разним институцијама укљученим у систем сопствених средстава.

…..Није било развоја у областима традиционалних сопствених средстава, средстава заснованих на порезу на додату вредност и средстава заснованих на бруто националном дохотку. (За напредак у појединачним областима, видети; Поглавље 16 – Опорезивање, Поглавље 18 – Статистика, Поглавље 29 – Царинска унија, Поглавље 32 – Финансијска контрола)…..Што се тиче административне инфраструктуре, потребно је додатно ојачати и развити административни капацитет институција које су задужене за релевантне области политике. И даље је потребно успоставити агенцију за координацију чији би задатак био да обезбеди тачно обрачунавање, рачуноводство, предвиђање, наплату, исплату, контролу и извештавање ЕУ о спровођењу правила за сопствена средства ЕУ. Упркос извесном напретку у овом периоду извештавања, потребно је додатно ојачати инструменте за борбу против избегавања пореза, преваре и сиве економије, као и инструменте за смањење њиховог обима.

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2014

Брисел, 8.10.2014.
СВД (2014) 302 привремено коначна верзија
РАДНИ ДОКУМЕНТ КОМИСИЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
2014 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ

Целокупан Извештај објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_o_napretku_14.pdf

....Република Србија учествује у следећим програмима ЕУ: Седми оквирни програм за истраживање, Прогрес, Оквирни програм за конкурентност и иновације, Култура, Безбеднији интернет, Целоживотно учење, Европа за грађане, Царина и Фискалис......

1.4 Нормализација односа између Србије и Косова*
* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу, и у складу је са резолуцијом СБУН 1244/99 и Мишљењем МСП о проглашењу независности Косова

....Што се тиче северног Косова, успостављен је фонд за развој за потребе прикупљања царине на северним граничним пунктовима. До данас је прикупљено преко 2,9 милиона евра, али његов одбор тек треба да одлучи о начину употребе ових средстава....

....... Настављено је спровођење других споразума, али споријим темпом. У погледу ИБМ, шест заједничких привремених граничних прелаза је наставило са радом и постигнути су технички споразуми о тачним локацијама и нацрту распореда трајних ИБМ граничних прелаза. Међутим, нелегални гранични путеви/заобилазни путеви, посебно на северу Косова, се и даље редовно користе за кријумчарење значајних количина робе, како извештава ЕУЛЕКС. Србија мора предузети додатне мере како би се спречили нелегални преласци.....

....Уопштено посматрано, Србија и Косово су наставили дијалог и посвећени су спровођењу Првог споразума о принципима који уређују нормализацију односа из априла 2013. године и осталих споразума који су постигнути у дијалогу, који воде до неповратних промена на терену. Међутим, напредак је успорен. Превремени општи избори су одржани и у Србији и на Косову. Мора се створити нови погодан тренутак како би се решила постојећа питања и отворила нова фаза у нормализацији односа. Напредак у овој области је и даље од суштинског значаја за европску будућност и Србије и Косова.....

.....Регионална сарадња и добросуседски односи чине кључни део процеса кретања Србије према ЕУ. Република Србија наставља да активно учествује у регионалним иницијативама као што су Процес сарадње у југоисточној Европи, Савет за регионалну сарадњу и Централноевропски споразум о слободној трговини.....

4.7 Поглавље 7: Право интелектуалне својине

.......Када је у питању спровођење прописа, број захтева за заштиту права интелектуалне својине које је примила Управа царина порастао је са 205 у 2012. години на 244 у 2013.... Одузела је 127.000 фалсификованих и пиратских производа у 2013. години у односу на 138.000 у 2013.....Треба обезбедити даље усаглашавање законодавства са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине. Механизам формалне координације за ефикасно спровођење права интелектуалне својине још увек недостаје.....И даље постоје кашњења у спровођењу националне стратегије интелектуалне својине и акционог плана за период 2011-2015.
Закључак
У области права интелектуалне својине остварен је незнатан напредак. Формална координација између различитих заинтересованих страна тек треба да се успостави у циљу делотворнијег спровођења. Уопштено посматрано, усаглашавање у области интелектуалне својине је напредовало.

4.14 Поглавље 14: Транспортна политика

.....У погледу железничког транспорта, потписани су протоколи о сарадњи између свих релевантних граничних служби и железничких привредних друштава Србије и Црне Горе. ……..За Речне информационе сервисе за реке Дунав и Саву потребна је надоградња са даљинским управљањем пловидбе (eng. АТОН) и системима за праћење и реаговање.....

Закључак
Известан напредак је остварен у области транспортне политике, посебно у друмском и железничком транспорту, транспорту унутрашњим пловним путевима и ваздушном транспорту. Потребно је даље јачање административних капацитета, нарочито за спровођење прописа и инспекције. Уопштено посматрано, Србија је умерено напредовала у усаглашавању са правним тековинама ЕУ у области транспортне политике.....

4.16 Поглавље 16: Опорезивање

.....У области индиректног опорезивања, умањена стопа пореза на додату вредност (ПДВ) повећана је у децембру 2013. године са 8 на 10%, док су неке ставке (нпр ИТ опрема) прешле са смањене стопе на стандардну стопу од 20%. Када је реч о акцизама, законодавство о износу акциза, кретању и контроли, акцизним складиштима и складиштењу и о концепту пореског обвезника тек треба усагласити са правним тековинама ЕУ. Коначно, увозна жестока алкохолна пића и даље се опорезују по вишој стопи од одговарајућих алкохолних пића која се често производе у Србији.....

Закључак
Србија треба да настави усклађивање својих правила са правним тековима ЕУ у вези са акцизним производима, укључујући и правила о увозним жестоким алкохолним пићима. Уопштено говорећи, припреме у области опорезивања умерено су напредовале.


4.23 Поглавље 23: Правосуђе и основна права

Политика борбе против корупције

.....Спровођење стратегије и акционог плана за период 2013-2018. године тек треба да одрази снажан политички подстицај за борбу против корупције. Неколико мера је одложено. Потребно је обезбедити ефикасан механизам за праћење спровођења стратегије и акционог плана за борбу против корупције. Треба доделити адекватне материјалне и људске ресурсе за спровођење Стратегије и акционог плана........... Повећана је транспарентност поступка јавних набавки уз коришћење унапређеног портала јавних набавки. И даље је потребно потпуно спровођење нових захтева које су поставили Закон о јавним набавкама и Национална стратегија и Акциони план за борбу против корупције.  Потребна је свеобухватна анализа ризика у областима осетљивим на корупцију као што су здравство, грађевинарствo, приватизација и образовање, правосуђе и спровеђење закона..... ......Одељењима унутрашње контроле недостају опрема, средства и људски ресурси.....
.....Потребно је да органи за спровођење закона и тужилаштво буду проактивнији. Недостатак унутрашњих капацитета и стручности у финансијским истрагама и одузимању имовине, уз недостатак техничке опреме за посебне истражне мере, угрожавају делотворност истраге. Међуинституционална сарадња између служби за спровођење закона је побољшана до одређене мере, али је потребно да се и даље развија. Потребно је ојачати независност свих истражних и правосудних органа који предузимају истражне радње у области корупције.......Потребно је да се без одлагања изврши свеобухватна ревизија Кривичног законика како би се обезбедило да корупција и привредни криминал будупрецизно дефинисани као и да се они могу делотворно истражити и процесуирати. У том погледу потребне су даље измене и допуне Кривичног законика.....

.......Кад је реч о приступу информацијама и заштити података о личности...... Правни оквир треба у потпуности усагласити са стандардима ЕУ. Видео надзор, биометријски подаци, безбедност података на интернету, као и обрада и заштита осетљивих податакапосебно у раду неких нових професија као што су судски извршитељи и јавни бележници, морају се довести у склад са законодавством ЕУ о заштити података. Овлашћења за добијање података из електронске комуникације у кривичним предметима тек треба довести у склад са правилима заштите података. У усвајању акционог плана за заштиту података о личности није учињен никакав напредак.

 Закључак
У области правосуђа и основних права остварен је ограничен напредак.........Упркос снажном политичком подстицају за борбу против корупције, корупција и даље преовлађује у многим областима и наставља да буде озбиљан узрок забринутости. Спровођење Стратегије за борбу против корупције још није дало конкретне резултате..... Недавно јачање институционалне координације и руковођења, укључујући успостављање механизма за надзор, тек треба да дају делотворне резултате......Правни оквир о заштити података треба додатно усагласити са правним тековинама ЕУ.

4.24 Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

.....Државни органи Републике Србије наставили су са проактивним приступом сузбијању ирегуларних миграција...... Неопходна је боља координација рада свих институција укључених у рад на ирегуларним миграцијама, нарочито на локалном нивоу......У погледу спољних граница и Шенгена, ....... Још увек није успостављен систем за анализу ризика како би се унапредила контрола граница. Неопходно је унапредити међуинституционалну сарадњу између органа који раде на границама пошто постоји недостатак координације између граничне полиције, царине и фитосанитарних служби. Потребно је појачати активности координационог тела за спровођење Интегрисаног управљања границама. ......Неометан прекогранични саобраћај кроз неовлашћене алтернативне прелазе - нарочито са Босном и Херцеговином - остаје питање које је потребно хитно решити. Неопходно је повезивање свих граничних прелаза са базом података Интерпола, уз модернизацију мањих прелаза.....Као део дијалога о спровођењу ИБМ протокола, свих шест привремених ИБМ граничних прелаза између Србије и Косова оперативни су и постигнути су технички споразуми о тачним положајима и нацрту распореда трајних ИБМ прелаза.....
..... Добра међународна и регионална сарадња у области дрога.... Међутим, неопходно је појачати оперативне капацитете полиције и царине.... Још увек преостаје успостављање солидне евиденције резултата заплене дроге......
....Када је реч о царинској сарадњи (видети и поглавље 29 - Царинска унија), Управа царина Републике Србије наставила је сарадњу са службама из суседних земаља, као и учешће у међународним активностима у погледу борбе против незаконите трговине и кријумчарења наркотика, нафте и цигарета. Потребно је проширити истражна овлашћења царинских службеника и обухват размене података са другим службама на граници.

Закључак
Уопштено посматрано, Република Србија је остварила ограничен напредак у области правде, слободе и безбедности. Управљање миграцијама и политике азила потребно је у значајној мери и хитно појачати...
Потребно је успоставити систем за анализу ризика како би се унапредила контрола граница. Потребни су додатни напори ради повећања међуинституционалне сарадње међу пограничним службама. У свим областима неопходни су напори за усаглашавање са правним тековинама ЕУ, повећање ефикасности, подстицање специјализације и осигурање боље оперативне сарадње између правосуђа, извршних и неизвршних органа.

4.27 Поглавље 27: Животна средина и климатске промене

.....Што се тиче заштите природе, законодавство којим се спроводи Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES) ажурирано је како би укључило спискове заштићених врста. Извршене су важне заплене угрожених врста којима се незаконито трговало. Потребно је повећати капацитете јединице за CITES и служби за спровођење закона како би могли да одговоре на изазове у области незаконите трговине дивљим животињама.
Што се тиче климатских промена.... У децембру је усвојен закон у области смањења потрошње супстанци које оштећују озонски омотач, успостављајући систем за лиценцирање и извештавање, као и схему за повраћај и рециклажу у складу са Монтреалским протоколом и релевантним законодавством ЕУ. Законодавство у области управљања флорованим гасовима са ефектима стаклене баште и условима за издавање лиценци за увоз и извоз тих гасова ступило је на снагу у јануару.
Закључак
.......Текућа залагања на јачању инспекције и спровођење прописа треба да пропрати уклањање неусаглашености и недостатака у законодавству који спречавају делотворно спровођење.

4.28 Поглавље 28: Заштита потрошача и здравља

У области контроле дувана, донете су измене и допуне Закона о дувану, усредсређене на мере против недозвољене трговине дуваном и обележавање дуванских производа, као и на повећање релевантних новчаних казни. Није учињен никакав напредак у припреми нове Стратегије и Акционог плана о контроли дувана.

Закључак
Остварен је одређени напредак у области заштите потрошача и здравља......Уопштено посматрано, остварен је умерен напредак у у овим областима

4.29 Поглавље 29: Царинска унија

У погледу царинског законодавства, номенклатура царинске тарифе је усаглашена са Комбинованом номенклатуром ЕУ из 2014. године и са планом за либерализацију у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању спроведеним у новембру 2013. Међутим, Закон о царинској служби тек треба да се донесе. У оквиру ЦЕФТА, од априла 2014. године, Србија, Албанија, Црна Гора и бивша Југословенска Република Македонија почеле су да примењују Регионалну конвенцију о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робе. Законодавство о контролама готовине, културним добрима и ослобођењу од плаћања дажбина на увоз нове производне опреме треба да се усагласи са правним тековинама ЕУ. Прописи о иницијативама које се односе на безбедност царине и овлашћеним привредним субјектима тек треба да се спроведу.

У погледу административних и оперативних капацитета, Управа царина је наставила са јачањем свог административног капацитета у циљу делотворног спровођења царинских прописа. Поступци који се односе на интегритет царинских службеника су примењени покретањем 25 дисциплинских поступака против 30 царинских службеника за озбиљну повреду службене дужности и окончавањем још 22 друга дисциплинска поступка. Повећан је број привредних друштава која користе поједностављене царинске поступке и поступке који се односе на овлашћене извознике. Започето је са радом на успостављању функционалног међусобно повезаног ИТ система. Обавештајне поруке се размењују са другим државним телима и међународним организацијама. У 2013. години, око 65% носилаца права је користило царинску веб апликацију за подошење захтева за заштиту права интелектуалне својине. Нови централизовани систем за управљање банкарским гаранцијама је успостављен, а  току је реорганизација главног ИТ система од децентрализованог ка централизованом систему, чиме се омогућава спровођење Новог компјутеризованог транзитног система (НКТС) по приступању Конвенцији о заједничком транзиту, које је планирано за 1. јун 2015. Потребно је унапредити систем обраде царинских декларација и додатно опремити царинске лабораторије. Управа је унапредила комуникацију са јавношћу.
У јуну 2014. године, Србија и Молдавија потписале су Споразум о сарадњи и узајамној помоћи.

У 2013. години, током техничког дијалога између Србије и Косова, стране су се договориле да аутоматски размењују електронске податке пре пристизања који се односе на царинске декларације за пошиљке које треба да пређу административну границу/граничну линију. Наплата царинских дажбина је започета на заједничким тачкама прелаза између Србије и Косова у децембру 2013. године. Као део дијалога о спровођењу протокола о ИБМ, свих шест привремених ИБМ граничних прелаза између Србије и Косова су оперативни и постигнути су договори о тачним локацијама и обрасцима нацрта за сталне ИБМ тачке прелаза Међутим, административна граница/гранична линија између Косова и Србије остаје подложна незаконитим активностима.

Закључак
Остварен је одређени напредак у области царинске уније. Међутим, потребно је уложити додатне напоре у циљу потпуног усаглашавања у неколико кључних области. Управа царина постојано јача своје административне капацитете, али је потребно уложити додатне напоре. Потребно је унапредити систем обраде царинских декларација. Уопштено посматрано, припреме у области царинске уније напредују.

4.30 Поглавље 30: Спољни односи

.....Законом о трговини робом двоструке намене, донетим у новембру 2013. године, процедуре и контроле су даље усаглашене са правним тековинама ЕУ. Након тога, у фебруару, усвојена су два правилника. Њима се обезбедила додатна усаглашеност са правним тековинама ЕУ у погледу трговине робом двоструке намене. Било би корисно за Србију да се придружи неким од међународних тела задужених за надгледање националних система контроле извоза („Мултилатерални режими контроле извоза“).....

.....У области билатералних споразума са трећим земљама, Србија преговара о споразуму о слободној трговини (ФТА) са Украјином......

Закључак
Остварен је ограничен напредак у области спољних односа. Припреме за приступање СТО су доста одмакле, али у завршној фази споро напредују. Уопштено посматрано, припреме у области спољних односа умерено су напредовале.

4.31 Поглавље 31: Спољна, безбедносна и одбрамбена политика

.....Што се тиче неширења, Србија је у октобру 2013. године донела нови закон о роби двоструке намене, чиме је делимично испунила предуслове за приступање Васенарском споразуму о контроли извоза конвенционалног наоружања и робе и технологија двоструке намене. Пријава Србије из 2008. године за приступање Васенарском споразуму сада зависи од доношења новог закона о трговини наоружањем и војном опремом. Још увек се чека на ратификацију Додатног протокола уз Споразум о неширењу нуклеарног наоружања. Србија је потписала Споразум УН о трговини наоружањем у августу 2013. године.....

Закључак
Законодавство о механизмима за праћење спровођења рестриктивних мера ЕУ тек треба да се донесе. Уопштено посматрано, припреме у овој области напредују.

 4.33 Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе

У областима традиционалних сопствених средстава, средстава ПДВ и средстава БНД није дошло до помака. (О напретку у релевантним областима политике видети Поглавља 16 – Опорезивање, 18 – Статистика, 29 – Царинска унија и 32 – Финансијска контрола.)

Што се тиче административне инфраструктуре, потребно је додатно ојачати и развити административни капацитет институција које су задужене за области политике које утичу на корекцију примене правила о сопственим средствима. Још увек није успостављено координационо тело које би осигурало исправно обрачунавање, рачуноводство, предвиђање, прикупљање, плаћање и контролу сопствених средстава. Такође је потребно додатно развити и ојачати инструменте за борбу против избегавања пореза и превара и за смањење њиховог обима, као и за смањење обима сиве економије.

Закључак
Није постигнут напредак у области финансијских и буџетских одредби. Тек треба успоставити координационо тело неопходно у оквиру програма који се односи на сопствена средства. Уопштено посматрано, припреме у овој области су у врло раној фази. 

Целокупан Извештај објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције: 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_o_napretku_14.pdf

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2013

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Брисел, 16.10.2013.
SEC (2013) 412

РАДНИ ДОКУМЕНТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ 
СРБИЈА
2013 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ
уз документ
САОПШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ УПУЋЕНО
ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ И САВЕТУ
Стратегија проширења и кључни изазови 2013-2014 {COM(2013)700}

1.4. Нормализација односа између Србије и Косова (страна 5 – у енглеској верзији)
... У вези са ИБМ, отворени су заједнички привремени гранични прелази на свих шест прелаза који су постављени и функционишу. Децембарски споразум о заштити верског и културног наслеђа се примењује. Са имплементацијом Споразума о транзитним аранжманима почело се у јуну.
Две стране су се такође усагласиле да се почне са наплатом царина и да се оснује фонд за развој северног Косова ...
Непосредни контакти на високом нивоу и редовни контакти на оперативном нивоу настављају да олакшавају сарадњу, нпр. у борби против организованог криминала ... 

2.3. Регионална питања и међународне обавезе (стране 11, 13 – у енглеској верзији)
... Заједнички Контакт центар за сарадњу полиције и царине отворен је у децембру ...

4.7. Поглавље 7: Право интелектуалне својине (страна 25 – у енглеској верзији)
... Управа царина је увела веб апликацију за електронску размену података са носиоцима права. Количина заплењене кривотворене робе смањена је током периода извештавања...
... Још увек недостаје механизам формалне сарадње између институција задужених за заштиту права интелектуалне својине. Касни се са имплементацијом националне  стратегије у области права интелектуалне својине и акционим планом за период 2011-2015 ...
...Учешће привредних субјеката и потрошача у спречавању кривотворења и пиратерије и даље је ограничено ...
Закључак
Постигнут је ограничен напредак у области права интелектуалне својине. Примена је побољшана, иако формална координација између учесника као и ефикасно спровођење националне стратегије интелектуалне својине и даље остаје да се обезбеди. Измене и допуне Закона о ауторским правима које се односе на наплату такси и олакшице представљају корак уназад у погледу усаглашавања са правним тековинама ЕУ. У целини посматрано, усаглашавање у области права интелектуалне својине је унапређено. 
4.24. Поглавље 24 : Правда, слобода и безбедност (стране 49, 50, 52 – у енглеској верзији)

... У области спољних граница и Шенгена, Стратегија Интегрисаног управљања границом (ИБМ) је ревидирана у новембру како би се ојачали капацитети Координационог тела за њено спровођење. Србија је наставила да побољшава инфраструктуру и опрему на граничним прелазима завршетком инсталирања система за управљање миграцијама и предметима и повећањем опреме која се користи на терену (специјалне камере, скенери, уређаји за откривање и хватање отисака прстију) ... Оперативну координацију између граничне полиције, царине и фитосанитарне службе потребно је побољшати. Повезаност база података са биометријским уређајима треба да се побољша како би се подржао рад граничне полиције. Аналитички, комуникациони, процедурални, технички капацитети и праксе треба да се ојачају, како би се ефикасно супротставило нелегалним миграцијама. Капацитети Људских ресурса за анализу ризика морају се побољшати ....
 ... Укупно говорећи, Србија и даље умерено напредује по питању управљања границом...

... У погледу сарадње на пољу дрога, нова стратегија за период 2013-2020 још увек није завршена...Земља се налази на главним путевима трговине дрогом на Балкану а за откривање и заплену дрога на граничним прелазима потребни су трајни напори свих релевантних агенција, укључујући и Управу царина ...

Укупно гледано, напредак Србије у погледу сарадње на пољу дрога је умерен.

.....Што се тиче царинске сарадње (видети и Поглавље 29 - Царинска унија), Управа царина Србије је ангажована у заједничким случајевима са свим агенцијама суседних земаља и наставља да активно учествује у међународним активностима у вези са борбом против нелегалне трговине робом- наркотика, нафте и цигарета, као и у контроли прекограничног кретања.

Међутим, потребно је да Србија усклади свој правни оквир са законодавством ЕУ о коришћењу технологије у царинске сврхе. Укупно гледано, Србија је остварила умерен напредак на пољу царинске сарадње.

4.29. Поглавље 29: Царинска унија (страна 57 – у енглеској верзији)

Што се тиче царинског законодавства, у новембру су извршене измене и допуне Царинског закона и он је додатно усклађен са правним тековинама ЕУ и са националним законодавством, нарочито у погледу неких одредби Закона о буџетском систему. Влада Републике Србије је у новембру извршила измене и допуне Уредбе о усклађивању номенклатуре царинске тарифе у циљу њеног усклађивања са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2013. годину и распоредом либерализације Прелазног споразума.

Даље усклађивање је потребно у области царинских прописа. Закон о царинској служби тек треба да буде усвојен. Још није утврђен одговарајући законодавни оквир за културна добра. Одредбе о контроли готовог новца тек треба да се ускладе са правним тековинама ЕУ. Исто важи и за дажбинске олакшице на увоз нове опреме за производњу. Примена прописа о мерама царинске безбедности, као и о овлашћеним привредним субјектима тек предстоји. Скупштина је ратификовала Конвенцију о пан - евро - медитеранским правилима о пореклу.

Што се тиче административних и оперативних капацитета, Управа царина је наставила да унапређује своје административне капацитете у циљу ефикасне примене царинских прописа. Наставило се са применом поступака који се односе на интегритет царинских службеника и са унапређењем борбе против корупције. Накнадне контроле и системи анализе ризика спроводе се на основу двеју релевантних стратегија. Поједностављење царинских поступака је настављено, а број компанија које користе те поступке се повећао. Координација између УЦС и Министарства финансија и привреде јача. УЦС настоји да успостави оперативан ИТ систем, заснован на интерконективности различитих одељења. Преко 95% царинских декларација подноси се електронским путем а уведен је и концепт електронског потписа. Око 17% декларација подлеже документарним или физичким контролама. Електронску апликацију за заштиту права интелектуалне својине користи 49%  носилаца права. У погледу олакшања трговине, електронски систем за размену претходних најава са Босном и Херцеговином, Црном Гором и БЈР Македонијом добро функционише.
 Нови гранични прелаз између Србије и Мађарске границе отворен је у мају. Велики изазов представља унапређење система за обраду царинских декларација (CDPS) и царинске лабораторије.

Царински поступци између Косова и Србије додатно су унапређени отварањем заједничких привремених прелаза у децембру 2012. и јануару 2013. године, постављених на шест локација, укључујући и два прелаза на северу Косова, према Протоколу о интегрисаном управљању границом. Успостављање ових заједничких прелаза омогућило је свакодневну сарадњу између администрација и редовну размену информација. 17. јануара, обе стране постигле су договор о поновном успостављању царинских контрола на два прелаза (капије 1 и 31). У међувремену, административна гранична линија између Косова и Србије и даље подлеже нелегалним активностима.

Припреме у области административних и оперативних капацитета одвијају се према плану.
 Закључак
Остварен је известан напредак у области Царинске уније. Царински закон и прописи      о номенклатури царинске тарифе додатно су усклађени са правним тековинама ЕУ. Потребно је обновити или унапредити CDPS систем. Укупно гледано, припреме у области Царинске уније у потпуности теку према плану.

 4.30. Поглавље 30: Спољни односи (страна 58 – у неглеској верзији)

... Што се тиче билатералних споразума са трећим земљама, Србија тренутно преговара о Споразуму о слободној трговини (ССТ) са Украјином. Споразуми о слободној трговини које је Србија потписала са Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном су усклађени, јер те три земље формирају царинску унију ... Србија је у новембру потписала Конвенцију о пан - евро – медитеранским правилима о пореклу (ПЕМ) ...

4.33. Поглавље 33 : Финансијске и буџетске одредбе (страна 60 – у енглеској верзији)

Није  остварен напредак у области традиционалних сопствених средстава, средстава ПДВ и средстава БДП (бруто домаћи приход). (О напретку у наведеним областима политике, видети Поглавље 16 - Опорезивање; Поглавље 18 - Статистика, Поглавље 29 - Царинска унија и Поглавље 32 - Финансијска контрола).

Што се тиче административне инфраструктуре, административне капацитете у наведеним областима политике треба ојачати. Координационо тело треба да обезбеди тачан обрачун, рачуноводство, предвиђање, прикупљање, плаћање док контрола сопствених средстава тек треба да буде успостављена. Тело је такође потребно ради извештавања ЕУ о спровођењу правила сопствених средстава.

Закључак
Није постигнут никакав напредак у погледу финансијских и буџетских прописа. Координационо тело које треба да обезбеди тачан обрачун, рачуноводство, предвиђање, прикупљање, плаћање и контролу сопствених средства, тек треба да буде успостављено. У целини посматрано, припреме у овој области су у раној фази.

 

ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2012.

Неаутораизовани превод

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

Брисел, 10.10.2012.
SWD(2012) 333


РАДНИ ДОКУМЕНТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ
СРБИЈА
2012 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ
уз документ
КОМУНИКАЦИЈА ОД КОМИСИЈЕ КА
ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ И САВЕТУ
Стратегија проширења и главни изазови 2012-2013
{COM(2012) 600}

 

1.3. Односи ЕУ и Србије 

Споразум о стабилизацији и придруживању потписан је априла 2008. године, заједно са Прелазним споразумом о трговини и трговинским питањима. Он пружа оквир узајманих обавеза везаних за широки дијапазон политичких, трговинских и економских питања. Прелазни споразум је ступио на снагу 1. фебруара 2010. године. На Савету министара спољних послова, одржаном 14. јуна 2010. године, министри су донели одлуку да својим скупштинама доставе Споразум о стабилизацији и придруживању на ратификацију. Како ратификација није окончана само у једној земљи чланици, процес је близу завршетка.

Србија има позитиван биланс остварених резултата (track record) у примени обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима. Прелазни комитет и неколико поткомитета заседа на годишњем нивоу како би расправљали о питањима која укључују унутрашње тржиште, конкурентност, транзитни саобраћај, трговину, царину, порезе, пољопривреду и рибарство. Уопштено гледано, Србија у овим областима испуњава своје обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању и Прелазног споразума, и сарадња добро напредује. (стр. 5)

Антикорупциона политика  (Погледај и поглавље 23 – Правосуђе и основна људска права)

Интерне контроле које су спровеле царинска администрација и полиција резултирале су знатним бројем истражених случајева и изречених казни.

4.7. Поглавље 7: Закон о интелектуалној својини

Известан напредак је забележен на пољу примене прописа. Завод за интелектуалну својину (ЗИС) спровео је велики број обука за државне органе за спровођење закона и организовао промотивне активности за заинтересоване стране. Још увек није пронађено решење по питању дугорочне финансијске одрживости ЗИС-а. Управа царина Србије је развила своје ИТ капацитете у оквиру заштите права интелектуалне својине. Повећана је количина заплењене кривотворене робе. Укинута је административна такса за подношење захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине, што је довело до већег броја поднетих захтева. Током 2011. године, Пореска управа је била укључена у покретање три регистра (произвођача, дистрибутера и софтвера) у сарадњи са носиоцима права интелектуалне својине, како би се олакшао посао и провере. Сектору тржишне инспекције Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација дато је на коришћење дванаест складишта широм Србије за складиштење кривотворене и пиратизоване робе. Број конфисковане робе у првој половини 2012. године значајно је већи у односу на 2011. годину. 

4.24. Поглавље 24: Правда, слобода и безбедност

У погледу царинске сарадње (видети и поглавље 29 – Царинска унија), остварен је известан напредак. Управа царина Србије (УЦС) закључила је споразуме о међународној сарадњи са Азербејџаном, Белорусијом и Грузијом. Настављено је спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом и акционог плана. УЦС је ангажована у заједничким случајевима са свим агенцијама  суседних земаља и наставља активно да учествује у међународним активностима у вези са борбом против илегалне трговине робом – наркотика, нафте и цигарета – као и у контроли прекограничног кретања. Ипак, потребно је да Србија усклади свој правни оквир са законодавством ЕУ о коришћењу технологије у царинске сврхе, као и да ратификује и примени Конвенцију «Напуљ 2» о узајамној помоћи и сарадњи између царинских администрација. Укупно гледано, Србија наставља умерен напредак на пољу царинске сарадње.

4.29. Поглавље 29: Царинска унија

Остварен је добар напредак на пољу царинског законодавства. Новембра 2011. године, Влада Републике Србије донела је измене и допуне номенклатуре царинске тарифе, у циљу усклађивања са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2012. годину и распоредом либерализације Прелазног споразума. Србија је повећала дажбинске олакшице за поштанске пошиљке у октобру 2011. године. Ипак, правила још увек нису потпуно усаглашена са правном тековином ЕУ. Потребно је донети Закон о царинској служби и унапредити поступак сврставања до нивоа стандарда ЕУ.

Усвојени су закони о мерама царинске безбедности, укључујући и овлашћене економске оператере. Примена ових закона је нешто што предстоји. Усвојена је и Уредба о примени мера за заштиту права интелектуалне својине. Међутим, од Управе царина Србије (УЦС) се очекује да у потпуности искористи електронску размену података са носиоцима права интелектуалне својине. Потребно је утврдити адекватан законодавни оквир за културна добра. Остаје да се одредбе о контроли готовог новца ускладе са правном тековином ЕУ. Припреме у области царинског законодавства теку према плану.

Остварен је известан напредак у вези са административним и оперативним капацитетима. УЦС је наставила да побољшава своје административне капацитете у циљу делотворне примене царинских закона. Применила је поступке везане за интегритет царинских службеника и унапредила борбу против корупције. Накнадне контроле и системи анализе ризика су додатно ојачани усвајањем стратегије накнадне контроле, систематизацијом поступака и стварањем електронске базе података царинских преступника. Оснажена је ревизија, док је централна царинска Управа овлашћена да врши ревизију појединачних царинарница. Децембра 2011. године, Државна ревизорска институција је сачинила извештај о беспрекорној финансијској евиденцији УЦС за 2010. годину. Координација између УЦС и Министарства финансија и привреде је такође побољшана и издате су нове инструкције о сарадњи ова два тела. УЦС успоставља потпуно оперативан ИТ систем заснован на интерконективности различитих одељења. Око 90% царинских декларација се подноси електронски, а уведен је и концепт електронског потписа. Ипак, потребно је обновити или унапредити ИСЦС, а такође постоји потреба за адекватно опремљеном и функционалном царинском лабораторијом.

На пољу олакшања трговине, УЦС примењује систем за размену прелиминарних информација са Босном и Херцеговином, Црном Гором и БЈР Македонијом. Управа наставља активно да учествује у међународним активностима у вези са борбом против илегалне трговине робом (наркотика, нафте и цигарета) и контролом прекограничног кретања.

Царински поступци између Косова и Србије даље су стабилизовани од када су, у оквиру дијалога на релацији Београд-Приштина, усвојена два споразума, о царинским печатима и интегрисаном управљању границама. Ипак, ситуација је и даље компликована на прелазима 1 и 31, у смислу поступака које треба применити. Српска страна је, септембра 2012. године, потписала Протокол о интегрисаном управљању границом, који је потребно применити. У међувремену, административна граница између Србије и Косова остаје подложна илегалним активностима. За трговину робом између Србије и Косова и даље је задужено Специјално одељење Пореске управе Србије, а не царина. Ово укључује и већи део акцизне робе. Још увек нису уведени царински поступци којима се гарантује примена европских правних тековина на административној граници са Косовом.

Припреме у области административних и оперативних капацитета теку плански.

Закључак

Србија је остварила добар напредак у области Царинске уније усвајањем нових закона и континуираним напорима за побољшање административних капацитета, нарочито у секторима ревизије и накнадне контроле. Потребно је даље унапредити координацију између царинске администрације и Министарства финансија и привреде, задуженог за царинску политику. Такође, Србија треба да обезбеди и правилну примену правних тековина ЕУ на административној граници са Косовом. Потребно је применити царинске законе везане за безбедност, и обновити, или унапредити систем ИСЦС. Укупно гледано, припреме у области Царинске уније у потпуности теку према плану.

 

AНАЛИТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
Мишљење Комисије на захтев Србије за
чланство у Европској унији 3.29. Поглавље 29: Царинска унија

Правне тековине ЕУ у овој области обукватају Царински закон ЕУ и његове подзаконске акте, Комбиновану номенклатуру ЕУ, Царинску тарифу ЕУ која садржи трговинске преференцијале, тарифне квоте и тарифне суспензије, као и друге прописе који се односе на царину, а не припадају Царинском закону ЕУ. Државе чланице морају да обезбеде да неопходни капацитети за спровођење и контролу примене истих функционишу, као и да се повежу са одговарајућим компјутеризованим царинским системима (као што су системи који се односе на тарифу, NCTS, систем контроле извоза, систем контроле увоза и др.). Царински органи, такође, морају да обезбеде одговарајуће капацитете за спровођење и контролу примене посебних прописа наведених у одговарајућим областим правних тековина ЕУ, као што су спољна трговина, здравље и безбедност.

Прелазним споразумом се утврђује област слободне трговине са ЕУ и прогресивно укидање царинских дажбина за широк спектар производа. Њиме се предвиђа и обавеза Србије да усвоји Комбиновану номенклатуру. Споразумом се предвиђа административна сарадња у царинским питањима и прописују правила о пореклу робе која се морају поштовати како би привредни субјекти из ЕУ и Србије могли да користе трговинске преференцијале. Такође, овим споразумом се отвара пут ка постепеном приближавању српског царинског законодавства правним тековинама ЕУ.

Када је реч о царинском законодавству, српски закон је великим делом усаглашен са правним тековинама ЕУ. Царински закон који је усвојен марта 2010. године, у основи је усаглашен са Царинским законом ЕУ. Јануара 2011.године на снагу је ступила одговарајућа уредба. Комбинована номенклатура се примењује и правила о сврставању су углавном усклађена са правним тековинама ЕУ. Међутим, праксу сврставања, као и доношење одлука о обавезујућим обавештењима о сврставању робе још треба унапредити како би се достигли стандарде ЕУ.

У јуну 2011. године Србија је, такође, укинула административне царинске таксе за редовне активности, чиме је систем усаглашен са захтевима Прелазног споразума и правним тековинама ЕУ. Преференцијалне тарифне квоте се дневно обрађују кроз Информациони систем царинске службе (ИСЦС) по принципу „first-come, first-served“. У земљи се не примењују erga omnes тарифне квоте ни тарифни максимуми, а недостаје јој и аутоматизовани систем за прикупљање статистичких података. Потребно је усагласити систем аутономних суспензија и тарифних квота са прописима који се примењују у ЕУ.

Србија примењује преференцијална правила о пореклу робе и методе административне сарадње које у великој мери подражавају оне које ЕУ примењује у својим споразумима о слободној трговини. Такође, Срија примењује дијагоналну кумулацију са ЕУ и другим државама које припадају процесу стабилизације и придруживања ЕУ. Постоји и статус овлашћеног извозника. Србија има усаглашене прописе са прописима ЕУ о царинској вредности.

Национално законодавство о ослобођењу од плаћања дажбина је добро усклађено са правним тековинама ЕУ, али нека одступања и даље постоје, нарочито код ослобођења од плаћања дажбина за опрему коју увозе путници или се она увози за њих или код новчаног лимита за ослобођење од дажбина и код стопа за поједностављене декларације. Србија има статус посматрача у Конвенцији о заједничком транзиту и намерава да јој приступи чим се за то стекну сви правни и технички услови. Управа царина треба да подстакне даљу примену поједностављених поступака у оквиру посебних овлашћења.

Усвојени су закони о иницијативама које се односе на царинску безбедност, као и овлашћене привредне субјекте, али недостају подзаконски акти. Чини се да су системи за накнадне царинске контроле и анализу ризика били релативно успешни у протеклој години, али их је потребно више користити за систематско планирање и спровођење накнадних контрола. Капацитети за анализу ризика су, такође, спутани недовољно развијеним ИТ системом и непостојањем стратегије. Проценат физичких контрола које царина врши је велик, али није пропорционалан резултатима.

Анализу и управљање ризиком треба променити у тематски систем којим ће се вршити циљане контроле ризика, сличан оном који се примењује у ЕУ, и који би као подршку имао одговарајућу ИТ апликацију.

У складу са условима Прелазног споразума, Управа царина Србије (УЦС) је уложила напоре да достигне ниво заштите права интелектуалне својине који постоји у ЕУ. Значајно је појачала поступке контроле на граници, а сада би требало да додатно ојача делотворна средства за контролу њихове примене. Када су у питању прекурсори за дроге, Србија је успоставила систем обавештавања пре извоза, док за културна добра Србија тек треба да усвоји законске прописе и примењује контроле у складу са захтевима ЕУ.

Прописи који се односе на контролу новца не испуњавају захтеве законодавства ЕУ.

Када су у питању адмнистративни и оперативни капацитети, УЦС је константно јачала своје административне капацитет у циљу ефикасног спровођења царинских прописа. Добро је организована и спроводи поуздане процедуре и методе рада којима се надлежном особљу омогућава да у довољној мери спроводи царинске прописе и прописе о царинским питањима. Међутим, и даље има простора за побољшање. Недостаје функционална царинска лабораторија са одговарајућом опремом и потребно је ојачати целокупне оперативне капацитете како би се обезбедила даља примена прописа (нпр. о правима интелектуалне својине и безбедности). Потребно је побољшати сарадњу између Министарства финансија и УЦС. Године 2010. УЦС је у сарадњи са Светском царинском организацијом покренула пилот пројекат о јачању интегритета царинских службеника и интензивирању борбе против корупције. Међутим, потребно је уложити додатне напоре у областима као што су управљање канцеларијским пословањем, систем оцене радног учинка, етика и обуке. Такође, потребно је ојачати ревизорске ресурсе и требало би омогућити централи Управе царина да врши ревизије.

У децембру 2010. године, УЦС је усвојила Пословну стратегију за период 2011-2015. ИТ стратегија УЦС је усвојена у рану јесен 2011. УЦС тренутно користи Информациони систем царинске службе (ИСЦС). Постоје планови да се ИСЦС споји са интегрисаном царинском тарифом ТАРИС. Иако се око 90% декларација подноси електронски, размена података о царинским формалностима се само делимично обрађује кроз ИТ систем. Уопштено говорећи, Србија је направила напредак у компјутеризацији царине и у будућности се планира међусобно повезивање са царинским ИТ системима ЕУ. Међутим, потребно је извршити додатну надоградњу царинских ИТ система.

Србија је у априлу 2009. године приступила програму Царина 2013 и од тада редовно учествује у његовим активностима. Царински органи размењују информације са другим страним институцијама путем потписаних споразума о међународној сарадњи. Када је реч о олакшању трговине, УЦС је формализовала поступке за размену најава пре приспећа са суседним земљама. Наставило се са спровођењем Стратегије о интегрисаном управљању  границом и Акционог плана (видети, такође, Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност ).

Потребно је примењивати царинске поступке и формалности како би се обезбедила исправна примена правних тековина ЕУ и на административној линији између Косова и Србије, нарочито на капијама 1 и 31 са севером Косова. Недовољно вршење контрола, на административној линији, ствара ризик од појаве избегавања плаћања ПДВ, акцизних превара, нелегалне трговине и увоза уз избегавање плаћања царинских дажбина. Србија треба да спречи нелегалну трговину, а да при том поштује Косово као засебно царинско подручје. Биће неопходно проценити утицај измена прописа о повраћају ПДВ, који су у том смислу усвојени у септембру 2011. године, за нафту и нафтне деривате. Споразум о прихватању царинских косовских печата треба применити уз пуно поштовање правила ЦЕФТА.

Закључак

Царинско законодавство је готово у потпуности усаглашено са правним тековинама ЕУ. Обавезе које произилазе из Прелазног споразума се добро испуњавају. Адмнистративни и оперативни капацитети Управе царина Србије су добри. Она има административне структуре и одговарајуће ресурсе да спроводи царинске прописе и врши контролу њихове примене, као и да обезбеди ефикасну примену поступака и метода рада. Међтим, да би била у стању да се суочи са будућим изазовима, УЦС ће морати да ојача свој рад, а нарочито да унапреди накнадне контроле које се базирају на анализи ризика, да прошири примену поједностављених поступака за поуздане привредне субјекте, да убрза примену система управљања гаранцијама и унапреди међусобну повезаност и интероперабилност са ИТ системима ЕУ. Неопходно је увести царинске поступке који ће обезбедити правилну примену правних тековина ЕУ на административној линији са Косовом.

Уопштено говорећи, Србија је већ добро одмакла на путу усвајања правних тековина ЕУ и остаје посвећена реформама у области царине. Уколико настави да улаже напоре, Србија би требало да, у средњем року, достигне капацитете да испоштује услове правних тековина ЕУ у области царина.

  __________________________________________

1   “Што се тиче царинске сарадње, Управа царина је основана као орган управе у саставу Министарства финансија. Србија тренутно примењује 20 билатералних споразума о узајамној административној помоћи у области царине, укључујући и са суседним земљама. Технички аранжмани за електронску размену царинских података преко Система електронске размене података установљени су са царинским администрацијама Босне и Херцеговине, Црне Горе и Бивше Југословенске Републике Македоније. У априлу 2010 Србија и Бугарска су потписале споразум о оснивању и раду заједничког контакт центра за полицијску и царинску сарадњу. Међутим, Србија треба да се усклади са законодавством ЕУ о употреби технологије за царинске сврхе и да ратификује и затим да га спроведе Конвенцију „Напуљ II"о узајамној помоћи и сарадњи између царинских администрација.“

Последњи пут ажурирано: