е-Пословање са Управом царина

 

Република Србија - Министарство финансија - Управа царина (у даљем тексту: УЦРС) од 07.07.2005. године пружа могућност употребе информационих технологија за приступ информационом систему Управе царина (у даљем тексту ИСУЦ) и комуникацију електронским путем за подношење царинских докумената.

Од 05.03.2012. године Управа царина омогућава комуникацију путем интернета коришћењем квалификованог дигиталног сертификата за аутентификацију корисника уз одобрење Управе царина (потписан Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом царина Републике Србије (у даљем тексту: уговор)

Корисници су привредни субјекти који сарађују са УЦРС, односно лица која су, у складу са царинским прописима, овлашћена да предузимају све или неке радње у поступцима које спроводи УЦРС и која користе систем електронске размене података УЦРС.

Правни основ

  • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Сл. гласник РС", бр. 94/2017 и 52/2021)
  • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 40/2010 и 42/2017),
  • Царински закон ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 91/2019 - др. закон, 144/2020 и 118/2021),
  • Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима (Сл. гласник РС, бр. 39/2019, 8/2020 и 132/2021).

 

На основу  члана 9. Закона о царинској служби ("Сл. гласник РС", бр. 95/18 и 144/2020), члана 5. став 4. Царинског закон ("Сл.гласник РС", бр. 95/18 …118/2021), као и члана 15. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Сл. гласник РС", бр. 94/17 и 52/21), в. д. директора Управе царина одређује

 

ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА Е-ПОСЛОВАЊЕ СА УПРАВОМ ЦАРИНА :

  1. Закључење уговора о коришћењу електронског пословањa
  2. Пријава за приступ Информационом систему Управе царина (ИСУЦ) за е-пословање
  3. Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е- пословања
  4. Квалификовани електронски сертификат
  5. Тестирање програма
  6. Декларације у електронском облику поднете путем НАП

ПРИЛОЗИ

 

ВАЛИДАТОР ЦАРИНСКИХ ДЕКЛАРАЦИЈА

У сврху провере аутентичности и валидности декларције у електронском облику коју НАП прослеђује у ПДФ формату подносиоцу декларације можете овде преузети “Валидатор царинских декларација“. 
Валидатор царинских декларација можете преузети и на порталу Управе царина из менија под називом “ВАЛИДАТОР ДЕКЛАРАЦИЈА“.
Валидатор царинских декларација позивањем ПДФ-а конкретне декларације проверава да ли је садржај декларације компромитован, као и да ли се ради о последњој верзији декларације. 

ПОДРШКА

За додатне информације можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије електронском поштом на адресу eposlovanje@carina.rs или путем телефона 011/2015-888 од 7:30 до 15:30 часова.

Последњи пут ажурирано: 2023-08-23 11:58:39