Царина 2020

Програм ЦАРИНА 2020   

Програм Царина 2020 успостављен је Уредбом Европског парламента и Савета 1294/2013 од 11. децембра 2013. године.  Започео је 1. јануара 2014. године и трајаће до 31. децембра 2020. године. За реализацију програма надлежан је Генерални директорат Европске комисије за порезе и царинску унију (DG TAXUD – Directorate General for Taxation and Customs Union), то јест централни тим унутар DG TAXUD за управљање програмом (CPMT - Central programme management team).
 
Програм је дефинисан тако да обезбеђује подршку и смернице за рад царинским администрацијама у циљу ефикасног функционисања унутрашњег тржишта Европске уније, путем сарадње земаља учесница програма (њихових царинских администрација и службеника).

Специфични циљеви програма су:

- Подршка царинским администрацијама у заштити финансијских и економских интереса Уније (укључујући борбу против превара и заштиту прва интелектуалне својине);

- Повећање безбедности и сигурности, заштита грађана и животне средине;

Унапређење административних капацитета царинских администрација;

Јачање конкурентности европских предузећа.

Суштина програма је да обезбеди да 28 царинских администрација у ЕУ спроводи један заједнички царински закон на што уједначенији начин.
 
Програм је, пре свега, намењен земљама чланицама ЕУ, али је под одређеним условима доступан и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ, са циљем да им пружи подршку у развоју капацитета за обављање царинских послова у периоду пре и после приступања. То подразумева подршку за унапређење разумевања царинских прописа и процедура ЕУ, подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација, модернизације царинских формалности и унапређење информационих система у домену размене информација и борбе против превара.

Тренутно у програму учествују 34 царинске администрације: 28 земаља ЕУ, као и Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија, Турска и Црна Гора (као земље кандидати за чланство у ЕУ). Укупан буџет програма износи 522,9 милиона евра и њега контролише Европска комисија.
 
Програмске активности се могу сврстати у три групе: 

 • Изградња капацитета ИТ
 • Заједничке акције
 • Унапређење људских ресурса

Заједничке акције у оквиру програма су:

 • Семинари и радионице
 • Пројектне групе
 • Радне посете
 • Мониторинг активности
 • Експертски тимови
 • Изградња капацитета
 • Обуке
 • Заједничке комуникационе акције 

У свим наведеним заједничким акцијама (осим радних посета) учествује се на основу позива које Европска комисија/DG TAXUD упућује земаљама учесницама. Насупрот тога, радне посете су инструмент који земље учеснице иницирају саме, а на теме које су од важности за сваку од њих. Радна посета подразумева посету царинских службеника националне администрације страној администрацији ради реализације унапред дефинисаног циља, који мора бити у вези са циљевима и приоритетима дефинисаним у Годишњем програму рада програма Царина 2020. Сврха радних посета је побољшање ефикасности и ефективности рада националних администрација путем размене знања и искустава са колегама из других царинских служби.

Да би царински службеник учествовао у било којој од активности програма мора да испуњава два услова:

    - да добро познаје тему о којој је реч и

    - да познаје језик који је договорен као радни језик састанка/догађаја/радне посете.

Република Србија учествује у програму Царина 2020 од 19. новембра 2014. године, када је на снагу ступио Међународни споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније „Царина 2020“.

За спровођење програма у Републици Србији надлежна је Управа царина Србије (УЦС), која је именовала тим за координацију програма, који чине: национални координатор - задужен за општу координацију и управљање програмом у УЦС; представник Комитета Царина 2020 (у питању је управљачко тело програма, а Србија као земља кандидат за чланство у ЕУ присуствује састанцима у својству посматрача); координатор за радне посете, национални PICS менаџер и особа надлежна за финансијску контролу.

Како би Република Србија била учесник програма „Царина 2020“, УЦС уплаћује годишњу финансијску контрибуцију, што је на основу потписаног Споразума правило које важи за све земље које су кандидати или потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. С друге стране, земљама учесницама су заправо на располагању средства Европске комисије (која подлежу контроли ЕК).

Програм ЕУ који је претходио текућем био је програм Царина 2013, у коме је УЦС учествовала од 1. априла 2009. године до 31. марта 2014. године. Током тих пет година укупно 208 царинских службеника је учествовало у активностима програма. Одржано је 212 догађаја у којима је обављено 420 учешћа. Од тог броја, 163 царинских службеника је учествовало у 38 радних посета. 

За додатне информације о програму на располагању је Национални координатор програма „Царина 2020“ Иван Милошевић, самостални саветник у Одељењу за међународну царинску сарадњу и европске интеграције (+381 11 2015 945, miloseviciv@carina.rs).

Последњи пут ажурирано: