Увоз за особе са инвалидитетом

Законом о изменама и допунама Царинског закона („Сл. гласник РС“, 108/16-у даљем тексту: Закон), престале су да важе одредбе чл. 216. ст.1. т.12.-15. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12 и 29/15), којима је између осталог, тачније у  ст.1. т. 13. наведене законске одредбе, било прописано ослобођење од плаћања увозних дажбина приликом увоза одређених категорија моторних возила од стране инвалидних лица са прописаним степеном инвалидности.

Полазећи од прелазне одредбе чл. 39. Закона, лица која су до ступања на снагу Закона закључила купопродајни уговор, могу, у року од шест месеци од дана ступања на снагу истог, увести робу која је предмет тог уговора, конкретно, уколико је предмет таквог уговора одговарајуће моторно возило, под условима из чл. 216. ст.1. т.13. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12 и 29/15).

Међутим, важно је напоменути да сходно важећим прописима лица, укључујући и инвалидна, и даље могу увозити моторна возила у складу са неким од споразума о слободној трговини које је потписала наша земља, а за која возила је тим споразумима прописана нижа стопа царине или стопа царине 0%. Уколико се возило увози по том основу увозник ради правилне примене одредаба споразума о слободној трговини поднеси царинском органу одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (доказ о пореклу) и уколико су сви прописани услови испуњени царински орган одобрава увоз возила уз примену повлашћене царинске стопе (како је напред и наведено). Порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.

Такође,  одредбама чл. 216. ст.1. т.11а. Царинског закона („Сл. гласник РС“, 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16-у даљем тексту: Царински закон), као и чл.12. ст.1. т.4. Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Сл. гласник РС“, 48/10, 74/11, 63/13 и 8/17-у даљем тексту: Уредба), ослобођене су од плаћања увозних дажбина организације особа са инвалидитетом, односно особе са инвалидитетом-на специфичну опрему, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, уређаје и инструменте и на њихове резервне делове, као и на потрошни материјал, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране особа са инвалидитетом. Ради коришћења повластице по наведеном законском основу корисник повластице у декларацији уноси основ ослобођења и царинском органу подноси неопходну документацију прописану чл. 13. ст. 4. Уредбе и то:

 • изјаву корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице;  
 • потврду медицинске или друге надлежне установе, односно лекара специјалисте да се опрема увози за личну употребу односно употребу од стране организације;
 • извод из одговарајућег регистра;
 • писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:
  • а) трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,
  • б) назив произвођача односно добављача,
  • в) земљу порекла,
  • г) количину робе,
  • д) цену или царинску вредност робе,
  • ђ) место на којем ће се употребљавати роба.

Уколику су сви услови у смислу напред изнетог испуњени, о ослобођењу од плаћања увозних дажбина (царине) царински орган ставља забелешку на декларацији. И по овом законском основу порез на додату вредност и у том случају плаћа се по стопи од 20%.

Полазећи од  Закључка Владе РС 05 број 401-1953/2017 од 10.03.2017. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство финансија утврдили су Поступак за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом, а која возила су увезена по неком од напред цитираних законских основа. С тим у вези, особа са инвалидитето, са 100% телесним оштећењем по једном основу, родитељ или старатељ детета са телесним оштећењем 100% по једном основу, о коме родитељ, односно старатељ непосредно брине, као и војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 100% телесног оштећења, остварују право на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу путничког аутомобила или другог моторног возила конструисаног првенствено за превоз лица (осим оних из тар.броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу ради запошљавања, образовања или побољшања друштвеног положаја.

О испуњености услова за  повраћај плаћеног пореза на додату вредност, на основу поднете одговарајуће документације, одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

O Поступку за остваривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом можете се информисати на линку 

Информације су усаглашене са актима Управе царина, који ближе дефинишу увоз моторних возила,  и ажуриране су на дан 24.01.2018. године.

 

Последњи пут ажурирано: