АЕО

Шта је АЕО?

Светска царинска организација у оквиру WCO Safe Framework of Standards (Оквирни стандарди безбедности Светске царинске организације), део: „Authorized Economic Operator – Guidelines“, дефинише АЕО као субјекта укљученог у промет робе, или неку другу функцију, који је за то добио одобрење националне царинске администрације, јер испуњава и придржава се стандарда Светске царинске организације или еквивалентних стандарда безбедности ланца набавке.

Званична дефиниција АЕО у ЕУ подразумева привредног субјекта који је у свом пословању укључен у активности које су дефинисане царинским законом, који је поуздан у читавој Заједници и као такав ужива предности у читавој Заједници.

У свакодневној терминологији која је у употреби у ЕУ, АЕО се дефинише као онај привредни субјект коме је одобрен статус поузданог партнера, обзиром да је провером утврђено да испуњава специфичне критеријуме.

Разлози увођења система АЕО 

Основни разлози који су утицали на дефинисање законске основе и фактичку имплементацију система АЕО у ЕУ огледају се у следећем:

 • Намери да се привредни субјекти укључе у „сигуран ланац набавке“,
 • Намери да се гарантује сигурност у свим фазама „живота“ пошиљке (производњи, превозу, допреми, отпреми, набавци, складиштењу, увозу, извозу, провозу и осталом),
 • Намери да се унапреди друштвена одговорност националне економије, и то превасходна у следеће две области:
 1. Борби против тероризма и
 2. Борби против организованог криминала, фалсификовања и пиратерије.

Предности које доноси статус АЕО

Основне предности које доноси систем Овлашћеног привредног субјекта - АЕО огледају се пре свега у могућности:

 • Једноставнијег одобравања поједностављених царинских поступака;
 • Претходног обавештења да ће се вршити контрола пошиљке  
 • Мање физичких и документарних контрола
 • Давање предности пошиљкама ако су одабране за контролу
 • Избор места контроле  
 • Посредне погодности које се огледају пре свега у већој сигурности које послодавац има у своје запослене, развој стандарда, избор добављача, сигурност улагања и превоза, изградња свести о организационој инфраструктури и способностима, сарадња међу странкама у ланцу набавке, проактивна технолошка улагања и добровољно придржавање безбедносних прописа.
 • Признат као безбедан и сигуран пословни партнер
 • Бољи односи са царином  
 • Бољи односи и признање других органа државне управе

 Правни основ

Законодавни основ за увођење статуса АЕО је члан 27. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018) којим је прописано да привредни субјекат који је пословно настањен на царинском подручју Републике Србије и које испуњава услове прописане овим законом може поднети захтев за добијање статуса овлашћеног привредног субјекта.

Члановима 25.-43. Уредбе о царинским поступцима и формалностима („Сл. гласник РС“, бр. 39/2019) ближе је објашњен систем АЕО.

Врсте АЕО

Постоје два одобрења АЕО који се разликују према олакшицама које произилазе из одређеног статуса:

 1. АЕО за царинска поједностављења (означава се са „AEO C“)
 2. АЕО за сигурност и безбедност („АЕО S“).

Ако подносилац захтева испуњава услове и за издавање одобрења за АЕОC и за издавање одобрења за АЕОS, царински орган надлежан за доношење одлуке издаје комбиновано одобрење”.

Документа


 

 

Последњи пут ажурирано: 2024-03-15 09:05:06