Конкурси

 

Корисни линкови

Посебан колективни уговор за државне органе 

Закон о раду

Закон о царинској служби

Закон о државним службеницима

Царински закон 

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима

Закон о општем управном поступку 

Закон о државној управи 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Закон о републичким административним таксама 

Закон о платама државних службеника и намештеника 

Закон о извршењу и обезбеђењу 

Закон о прекршајима 

Закон о печату државних и других органа

Закон о спољнотрговинском пословању 

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

Уредба о царинским повластицама 

Уредба о буџетском рачуноводству 

Уредба о државном стручном испиту

Закон о заштити од пожара 

Унутрашње уређење Управе царина

Закон о облигационим односима 

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама у Управи царина

Уредба о буџетском рачуноводству 

Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања 

ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне

Уредба о државном стручном испиту

Последњи пут ажурирано: 2023-02-07 11:05:22