ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ГРАНИЦОМ (IBM-IPA 2022)

Поменути пројекат се надовезује на претходно окончани пројекат Интегрисаног управљања границом (ИПА 2016 – IBM), чији је главни исход доношење Стратегије интегрисаног управљања границом за период 2022-2027 године, са пратећим акционим планом.

 

Корисник пројекта је Министарство унутрашњих послова (Управа граничне полиције) са кључним партнерима – Министарство финансија (Управа царина) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Гранична фитосанитарна и Гранична ветеринарска инспекција)

Извор финансирања: IPA 2022

Уговорно тело : Делегација Европске уније у Србији

Пројекат спроводи: KPMG

Трајање пројекта: фебруар 2023 - фебруар 2025

 

Општи циљ пројекта

Јачање институционалних и људских капацитета релевантних институција интегрисаног управљања границом ради испуњавања критеријума за приступање Европској унији и примене преговарачког поглавља услова који треба да буду остварени у поглављу 24 – правда, слобода и безбедност. 

Очекивани резултати:

  • Унапређење капацитета институција које чине систем Интегрисаног управљања границом (ИУГ) да развију, планирају и прате извршење буџета за спровођење мера из Акционог плана ИУГ.
  • Унапређење процедура рада на граничним прелазима Управе за заштиту биља и Одељења граничне фитосанитарне инспекције, Управе за ветерину и Одељења граничне ветеринарске инспекције у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе царина у Министарству финансија.
  • Јачање капацитета запослених у Министарству унутрашњих послова, Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде и Министарству финансија.
  • Активности комуникације и видљивости у вези са Акционим планом за интегрисано управљање границом припремљене и имплементиране.
  • Унапређење ИТ процеса у планирању, праћењу и извршењу буџета у Сектору за материјалнофинансијске послове у Министарству унутрашњих послова, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи царина Министарства финансија и развој међусобне повезаности институцијакоје чине систем ИУГ.
  • Обезбеђена техничка подршка координационом механизму институција ИУГ

Пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.

Интегрисано управљање границом

Интегрисано управљање границом (Integrated Border Management) је концепт Европске уније којим је предвиђена координација и сарадња на националном и међународном нивоу између свих органа и агенција које су укључене у прекогранични промет путника и робе.

Кроз пројекат је пружена подршка за развој:

  • Боље унутарагенцијске, међуагенцијске и међународне сарадње и размене информација
  • Ефективнијег откривања прекограничног криминала
  • Повећања институционалних и оперативних капацитета за обављање граничних контрола и надзора
  • Ефикаснијег откривања илегалних миграција

Европска унија овим програмом подржава реализацију Стратегије  за интегрисано упраљање границом и пратићи Акциони план (документи доступни на линковима у наставку).

Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022-2027. године

Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. године

Активности и смернице од утицаја на ову стратегију

Вести

Безбедне границе - приоритет свих граничних служби

Безбедне границе су гарант сигурности грађана

Спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом, бржи проток робе и капитала

Округли сто посвећен ситему ИУГ

Безбедност пре свега

Одржан пети састанак надзорног одбора

Дводневна радионица у склопу пројекта ''ЕУ подршка ефикасном управљању границом''

Организована обука намењена унапређењу односа са јавношћу

Заједничка обука у склопу пројекта ИУГ

Електронски билтени и лифлет

 

 

 


 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2024-06-03 11:14:30