Обука за царинске службенике

Како би се придружили семинару за Царинске службенике,

кликните на линк испод:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2b10afe3fd404126abcbced28178a285%40thread.tacv2/1590434053877?context=%7b%22Tid%22%3a%22a0f4ff0d-6c61-414f-8651-7d548a47721f%22%2c%22Oid%22%3a%22895a962b-ecd6-47d9-8cbf-2f84af581637%22%7d

 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Последњи пут ажурирано: 2023-11-14 15:11:50