Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР

Ова материја је ближе одређена:

• Законом о превозу опасних материја (“Службени лист СФРЈ”, бр.27/90 и 45/90-испр., “Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 - др. закон и 68/2002)

• Уредбом о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр.53/2002)

• Правилником о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају (“Службени лист СФРЈ”, бр.82/90 и “Службени лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља)

Последњи пут ажурирано: