Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД

Ова материја је ближе одређена:

• Законом о превозу опасних материја (“Службени лист СФРЈ”, бр.27/90 и 45/90-испр., “Службени лист СРЈ”, бр.24/94, 28/96 - др. закон и 68/2002)

• Уредбом о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр.53/2002)

Последњи пут ажурирано: