NCTS

ПОЧЕТАК  ЗАЈЕДНИЧКОГ  ТРАНЗИТНОГ  ПОСТУПКА

Народна скупштина Републике Србије прогласила је 24. јуна 2015. године Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/15, у даљем тексту Конвенција.) У складу са Одлуком бр. 2/2015 Заједничког одбора Конвенције, Република Србија ће од 1. фебруара 2016. године почети са применом заједничког транзитног поступка.

Заједнички транзитни поступак даје могућност учесницима у царинском поступку да робу превозе између уговорних страна Конвенције  (Европска Унија – ЕУ: Шведска, Финска, Летонија, Литванија, Естонија, Данска, Немачка, Уједињено Краљевство, Ирска, Холандија, Белгија, Француска, Аустрија, Шпанија, Португалија, Италија, Словенија, Луксембург, Малта, Кипар, Грчка, Бугарска, Румунија, Чешка Република, Мађарска, Пољска, Словачка Република и Хрватска; ЕФТА земље: Швајцарска, Норвешка, Исланд и Кнежевина Лихтенштајн  као и Република Турска и Република Северна Македонија) на основу једне електронске декларације и једног обезбеђења које важи у току целе транзитне операције.

Такође, од 1. фебруара 2016. године, могуће је да се појави роба за коју је транзитне поступак већ отпочео у некој од уговорних страна Конвенције. У тим случајевима царинска испостава на уласку у Републику Србију има улогу транзитне царинске испоставе. 

ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У НЦТС

Европска канцеларија за борбу против превара (ОЛАФ) користи податке из НЦТС-а којима управља Европска комисија у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 952/2013 о царинском закону Уније и Концвенцијом о заједничком транзитном поступку и те податке прикупља у бази података о увозу, извозу и транзиту (IET – Import/Export/Transit). Ти подаци укључују податке о пошиљаоцу и примаоцу робе и обично се односе на привредна друштва, међутим могу се односити и на физичка лица. Више информација о поступању с личним подацима прикупљеним од стране ОЛАФ-а налази се у Изјави о приватности на следећем линку:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf  

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК

Заједнички транзит, представља транзит измедју свих земаља чланица Конвенције о заједничком транзиту, 28 земаља ЕУ + 4 земље ЕФТА (Лихтенштајн, Норвешка, Исланд и Швајцарска) + Република Турска + Република Северна Македонија. Транзит заједнице представља примену НЦТС само између земаља ЕУ (28). Национална примена НЦТС, само у оквиру једног царинског подручја. Заједнички транзитни поступак прописан је Конвенцијом о заједничком транзитном поступку  и Конвенцијом о поједностављењу формалности у трговини робом.

Одлуком број 1/2016 ЕУ-ЕФТА Заједничког одбора о заједничком транзиту извршене су измене Конвенције о заједничком транзитном поступку, које се примењују од 1. маја 2016. године. Република Србија, као уговорна страна Конвенције, је спровела неопходну законску процедуру за усвајање ове Одлуке.

Укидање осетљиве робе у заједничком транзитном поступку  

Консолидовану Конвенцију о заједничком транзитном поступку можете преузети овде.

ОБЈАШЊЕЊА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК

Основни принцип царинског транзитног поступка је да се омогући кретање робе из једне у другу царинарницу у оквиру исте или неке друге царинске територије, без наплате царине и других дажбина који се могу применити на увезену или извезену робу без примене мера трговинске политике, а под условом да се испуне сви захтеви који се односе на пломбе, рокове или обезбеђење и слично. Овде можете преузети Објашњење компјутеризованог транзитног поступка као и припадајуће прилоге.

Измену Објашњења компјутеризованог транзитног поступка можете преузети овде.

Одређивање реалних рокова предаје робе приликом пуштања робе у заједнички транзитни поступак, можете преузети овде.

Објашњење за одређивање рокова у националном транзитном поступку можете преузети овде.

Транзитни поступак у железничком саобраћају ближе је објашњен овим Објашњењем са прилозима

Објашњење поступка провере, наплате и окончања поступка транзита описује поступак у случају када се утврди или постоји основана сумња да поступак транзита није правилно завршен или неће бити правилно завршен. Овде можете пеузети припадајуће прилоге.

Адресе царинских органа надлежних за наплату, у уговорним странама земаља чланица Конвенције о заједничком транзитном поступку можете преузети овде.

Списак националних транзитних координатора уговорних страна можете преузети овде.

Објашњење Поступка контроле робе у одредишној царинској испостави можете преузети овде.

Приручник за транзит (НЦТС) можете преузети овде.

Овде можете преузети листу референтних података.

Овим Објашњењем са прилозима  ближе се описује начин и поступак који спроводе организационе јединице Управе царина Републике Србије за прихватање, одобравање и коришћење обезбеђења за наплату дуга који би могао настати у вези са робом у транзитном поступку.

Објашњење Управе царина а ради правилног поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу  електронске транзитне декларације, а у вези спровођења поступка реекспорта, можете преузети овде.

НЦТС документација

Документ за  НЦТС процедуру на српском језику, као и  НЦТС документ- поруке, правила и услове. за привредне субјекте и произвођаче софтвера можете преузети  овде.

Документ за НЦТС - верзију на енглеском језику.

Нове поруке, правила и услове за привредне субјекте и произвођаче софтвера које ће се примењивати од 15. јула 2020. године од 09:00 часова можете преузети овде

ГМС ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документ за ГМС на српском језику, као и ГМС документ - поруке, правила и услове за привредне субјекте и произвођаче софтвера можете преузети овде.

Документ за  ГМС - верзију на енглеском језику. 

ECC GW ДОКУМЕНТА

ECC GW   документ опис процедура, правила и услова на српском језику.

ECC GW   документ опис процедура, правила и услова на енглеском језику.

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА У ТРАНЗИТУ

Захтев за ауторизацију електронске комуникације у поступку транзита - овде.

Обавештење електронских параметара - преузмите овде.

Ауторизација електронске комуникације - преузмите овде.

Услови електронске комуникације са царинским органима:

полазна царинска испостава

одредишна царинска испостава

царински орган обезбеђења 

ОСИГУРАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСТУПКА

Информација о недоступности НЦТС - преузети овде.

Објашњење Осигурања континуитета поступка у транзитном поступку – преузети овде.  Такође, прилоге за Објашњење Осигурања континуитета поступка у транзитном поступку можете преузети овде. 

ПОДРШКА

За  све информације о току пројекта, али и питања у вези новокомпјутеризованог транзитног поступка отворена је посебна адреса за електронску пошту:  HelpDesk@carina.rs 

Радно време Хелп деска је пон. - пет. од 7.30 – 15.30 часова, контакт телефони:
Teлефон   +381 11 2015 948
Fax  + 381 11 2143 834

За питања везана за примену транзитне процедуре надлежна је Oдељење за транзит робе у оквиру Сектора за царинске поступке и процедуре:  transit@carina.rs  

За питања техничке подршке из надлежности Сектора за информационе технологије: ICT@carina.rs

ОПЕРАТИВНА ТРАНЗИТНА МРЕЖА
Европска Комисија  (ЕК) у циљу унапређења транзитног поступка препоручила је свим уговорним странама Конвенције о заједничком транзитном поступку успостављање оперативне транзитне мреже.

С тим у вези формирана је европска оперативна мрежа коју чине национални координатори сваке уговорне стране и регионални координатори у свакој уговорној страни Конвенције. Улога оперативне транзитне мреже је да омогући правилно спровођење транзитног поступка привредним субјектима на националном и локалном нивоу, као и помоћ у успостављању контакта са царинским службама уговорних страна у свим аспектима спровођења транзитног поступка.
Националну оперативну транзитну мрежу чине национални координатор, регионални координатори (чији списак можете преузети овде) и Одсек за подршку е-царини.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2024-02-23 16:59:51