Екстерни контакти

Министарство здравља

kabinet@zdravlje.gov.rs

Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
• Дозвола за увоз/извоз психоактивне контролисане супстанце
• Дозвола за увоз/извоз супстанци које се користе у недозвољеној производњи психоактвних контролисаних супстанци
• Сагласност за увоз/извоз
• Дозвола за промет / производњу лекова / медицинских средстава

*Напоменa: Упис у регистар лица која се баве прометом лекова/мед. средстава односно регистар произвођача лекова/мед. средстава
Контакт: Др Драгана Вујичић, помоћник министра
dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

тел: +381 11 361 62 56; +381 361 65 96

Сектор за инспекцијске послове – Одељење за санитарну инспекцију
• Решење о здравственој исправности предмета опште употребе
• Решење о безбедности хране

Контакт: Др Мирјана Вељковић, начелник

тел: 011 311-7331
mirjana.veljkovic@zdravlje.gov

Агенција за лекове и медицинска средства

• Дозвола за стављање лека у промет
• Одобрење за увоз нерегистрованог лека

Контакт: Канцеларија директора – Међународна сарадња и односи с јавношћу
мр фарм. Павле Зелић
pavle.zelic@alims.gov.rs
тел: +381 11 395 11 39
моб.тел: +381 69 32 33 623
факс: +381 11 395 11 81

Сектор за медицинска средства
• Решење о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
• Одобрење за увоз медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава

Контакт: medicinska.sredstva@alims.gov.rs
тел: +381 11 395 11 58; +381 11 395 11 99
факс: +381 11 395 11 58
Руководилац:  Александра Вујачић Симић, мр фарм.
aleksandra.vujacic@alims.gov.rs
тел: +381 11-395 11 59

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управа за ветерину

Одељење граничне ветеринарске инспекције
• Заједнички ветеринарски улазни документ (ЗВУД)

Контакт: Братислав Марковићначелник одељења
b.markovic@minpolj.gov.rs
тел: +381 11 26 02 774

Контакти граничне ветеринарске инспекције

Одељење ветеринарске инспекције
• Записник о дозволи промета и царињења

*Напоменa: Издаје се у местима царињења, за увоз хране за животиње и компонената за припрему хране за животиње, које нису животињског порекла
Контакт: Зоран Ивановић, начелник одељења

zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs
vetinspekcija@minpolj.gov.rs
тел: +381 11 260 56 30

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управа за заштиту биља

Гранична фитосанитарна инспекција
• Решење којим се дозвољава увоз

*Напоменa: Решење се издаје за биље, биљне производе и производе за заштиту и исхрану биља

Гранична фитосанитарна инспекција за контролу пошиљака на местима царињење• Решење о испуњености услова за царињење или
• Решење о дозволи увоза и стављања у промет или производњу или
• Решење којим се одобрава увозно царињење пошиљке, а забрањује се стављање у промет или производњу до добијања коначног решења

*Напоменa: Приликом увоза хране биљног и мешовитог порекла издаје се једно од наведених решења

Контакт: upravabilje@minpolj.gov.rs

тел: +381 11 311 77 29

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сектор за грађевинске послове и грађевинско земљиште - Одсек за грађевинске производе и енергетску ефикасност
• Цемент, вијци, навртке, подлошке и сл.

Контакт: kabinet@mgsi.gov.rs

stanovanje@mgsi.gov.rs

Тел: +381 11 361 98 33; +381 11 364 06 97 

Министарство унутрашњих послова

Сектор за ванредне ситуације - Управа за превентивну заштиту

Одељење за контролу промета и превоза опасних материја
• Одобрење за транспорт/транзит наоружања и војне опреме и дозволе за транспорт опасне робе Класе 1 ADR/RID/ADN копненим и воденим путевима

Апарати за гашење пожара
Контакт: info@mup.gov.rs

Министарство унутрашње и спољне трговине

Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - Група за спољнотрговински систем и мере заштите
• Дозволе за увоз и извоз робе која подлеже мерама спољнотрговинске заштите

Контакт: Ана Благојевић
ana.blagojevic@must.gov.rs
тел: +381 11 363 12 35

Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом
Контакт: Јасмина Роскић, начелник одељења
jasmina.roskic@must.gov.rs
тел: +381 11 264 21 15

Одсек за спољну трговину контролисаном робом
Дозволе за увоз и извоз наоружања, војне опреме и робе двоструке намене

Министарство културе

Сектор за културно наслеђе
• Дозвола за трајни извоз или привремено изношење културних добара

Контакт: Јована Милојковић
тел: +381 11 33 98 514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

Републички завод за заштиту споменика културе

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (осим за публикације)

Контакт: izvoz@heritage.gov.rs

sekretarijat@heritage.gov.rs

тел: +381 11 24 54 786

Народна библиотека Србије

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (за публикације)

Контакт: Јулијана Станимиров
тел/факс: +381 11 24 51 287; +381 24 52 242

Покрајински секретаријат за културу

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту за подручје Аутономне покрајине Војводине

Контакт: info.kultura@vojvodina.gov.rs
psinf1@gmail.com
тел: +381 21 48 74 525
телефакс: +381 21 45 60 82

Министарство заштите животне средине

Сектор за заштиту природе и климатске промене – Одељење за биодиверзитет
Одсек за заштиту и очување дивљих врста
• Дозволе за прекогранични промет (увоз/ извоз) строго заштићених и заштићених врста дивље флоре и фауне

Контакт: Марија Младеновић
priroda@ekologija.gov.rs
тел: +381 11 31 22 223

Група за спровођење CITES конвенције
• Дозволе, потврде и сертификати за увоз, извоз, поновни извоз заштићених врста дивље флоре и фауне у складу са CITES конвенцијом

Контакт: Владимир Јаћовић
Vladimir.Jacovic@cites.gov.rs
тел: +381 11 31 22 918

Сектор за управљање животном средином – Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача - Група за заштиту озонског омотача
• Дозволе за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;
• Дозволе за увоз и извоз производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски омотач односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Контакт: Бојана Радески
Bojana.Radeski@eko.gov.rs
тел: +381 11 26 96 432

 Одсек за управљање хемикалијама
• Потврда о спроведеном поступку претход. обавештења;
• Потврда о спроведеном поступку претходног обавештења и поступку давања сагласности на основу претходног обавештења (PIC поступку)

Контакт: Сузана Андрејевић Стефановић, шеф одсека
Suzana.A.Stefanovic@eko.gov.rs
тел: + 381 11 71 55 221

Одсек за управљање биоцидним производима
• Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа;
• Одобрење за стављање у промет биоцидног производа;
• Привремена дозвола за стављање у промет биоцидног производа;
• Потврда за процес-оријент. истраживање и развој;
• Потврда за научно истраживање и развој

Контакт: Биљана Миленковић, шеф одсека
Biljana.Milenkovic@eko.gov.rs
Тел: +381 11 71 55 205

 Одсек за прекогранично кретање отпада
• Дозволе за прекогранично кретање (увоз, извоз, транзит) отпада

Контакт: Марина Милојевић, шеф одсека
Marina.Milojevic@eko.gov.rs
тел: +381 11 31 20 114

Сектор за надзор и превентивно деловање у животнoj средини
Oдељење за отпад

• Решење инспекције заштите животне средине којим се одобрава или забрањује увоз/извоз/транзит пошиљке

Контакт: Горан Стојановић, начелник одељења
Goran.Stojanovic@eko.gov.rs
тел: +381 11 22 87 691; моб.тел: +381 62 88 66 917

otpad@eko.gov.rs

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Контакт: info@srbatom.gov.rs
тел: +381 11 45 50 500

Сектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност
• Дозволе за увоз/извоз/транзит радиоактивних и нуклеарних материјала (извора јонизујућих зрачења) и дозволе за транспорт опасне робе Класе 7 ADR/RID/AND

Директорат цивилног ваздухопловства

Контакт: dgca@cad.gov.rs

тел: +381 11 29 27 000

Последњи пут ажурирано: 2023-06-07 11:41:55