Пројекти ЕУ

ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЦАРИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ СРБИЈЕ
ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТИЗОВАНОГ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА 

 

Пројекат техничке помоћи Царинској администрацији Србије намењен припреми за увођење аутоматизованих система увоза и извоза, финансиран је средствима из претприступних фондова ИПА 2013 од стране Европске уније у уизносу од 1.411.335 евра, док Република Србија учествује у суфинансирању са додатних 156.815 евра.

Сврха пројекта ''Техничка помоћ за успостављање институционалног оквира за имплементацију аутоматизованих увозних и извозних система (AIS/AES)'' је стварање услова за имплементацију аутоматизованих система увоза и извоза, односно увођење беспапирног увозног и извозног поступка који ће значајно олакшати и унапредити квалитет услуга размене информација и ефикасност пословања. Потпуна имплементација ових система је и један од услова за приступање Европској унији.

Свеобухватни циљ пројекта је унапређење квалитета сервиса који Управа царина пружа пословној заједници и грађанима кроз модернизацију и јачање сопствених административних и оперативних капацитета.

Од увођења беспапирног пословања се очекују бројне користи као што су: смањење времена и трошкова неопходних за обављање увозних и извозних царинских поступака, повећање конкурентности наше привреде и заштита грађана кроз бољу контролу увоза и извоза, побољшање аспеката сигурности  и безбедности, али и ефикасније пуњење буџета.

У оквиру пројекта постићи ће се следећи резултати:

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА: 

Резултат 1
Припремљена правна и организациона усклађеност (побољшани нацрти правних прописа, успостављени правни оквир за беспапирно пословање и Царински закон усклађен са Царинским законом ЕУ, припремљене смернице за модел трансформације организације Управе царина према угледу на најбољу праксу држава чланица ЕУ и подигнута свест пословне заједнице о примени беспапирног пословања).

Резултат 2
Увођење институционалног оквира за спровођење АИС/АЕС и систем управљања царинским одобрењима (одлукама). Активности везане за резултат 2 обухватале су моделирање пословних процеса за АИС/АЕС, те припрему стратешких ИТ докумената. 

Резултат 3
Унапређен стручни капацитет Управе царина Републике Србије.

Презентације са завршног догађаја  

NCTS - NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM
НОВИ КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ТРАНЗИТНИ СИСТЕМ 

Пројекат: "Изградња административних капацитета царинске службе за пуну имплементацију заједничког транзита Европске уније."

Овај пројекат је финансиран од стране Европске уније.


Локални транзит и транзит у заједници

Више информација о локалном и транзиту у заједници биће постављено на сајт чим буде доступно.

 

Банкарске гаранције

 Подношење банкарске гаранције као облика обезбеђења за наплату царинског дуга

 

Презентације за чланове Привредне коморе, одржане у Београду, Новом Саду, Краљеву и Нишу: 
Веб странице Европске комисије:

 Шта је царински транзит?

 Конвенција о процедури локалног транзита

 

Презентације са семинара организованог у оквиру твининг пројекта Управа царина Србије и Француске подржаног од стране Делегације Европске уније
Последњи пут ажурирано: