Забране и ограничења

 • Физичка лица не могу увозити и извозити робу трговачког карактера.
 • Физичка лица не могу увозити и извозити оружје и муницију.
 • Физичка лица не могу у пошиљкама из иностранства примати лекове за личну употребу.
 • Предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја (добра која уживају претходну заштиту) могу се извозити-износити на основу дозволе/решења Републичког завода за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народне бибклиотеке Србије (за публикације). Предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја (добра која уживају претходну заштиту) са територије АП Војводине могу се извозити-износити на основу дозволе/решења Покрајинског секретаријата за културу. Културна добра са целе територије Републике Србије могу се извозити-износити само на основу одобрења (дозволе) Министарства културе Републике Србије. Поступак изношења напред наведене робе у путничком промету ближе је објашњен актом Управе царина број; 148-03-030-03-4/2012 од 25.01.2012.године.
 • Радио станице - аматерске, могу се увозити само уз претходно прибављену дозволу надлежног органа (Републичка агенција за електронске комуникације).
 • Страна лица предмете наслеђене у нашој земљи могу изнети и извести под условом реципроцитета.
 • Физичка лица (и домаћа и страна) моторна возила увозе под истим условима (да возило испуњава стандард "Еуро 3").
 • Моторна возила се никада не царине по такозваном скраћеном поступку већ искључиво по редовном поступку.
 • У поступку царињења моторних возила не може се применити јединствена царинска стопа (без обзира на њихову вредност), већ се иста царине по стопи наведеној у Царинској тарифи.
 • Ловачко оружје и муницију (у одговарајућој количини) могу привремено унети у нашу земљу домаћи и страни држављани само када долазе у организовани лов (у организацији Ловачког савеза или других за то овлашћених организација).
 • Ловци - туристи уловљену дивљач и трофеје дивљачи могу изнети из земље и ставити их у промет само ако је за ту робу издата пропратница (за дивљач), односно трофејни лист (за трофеј).
Животиње (кућни љубимци)

У „Сл. гласнику РС“, број 11 од 22.02.2011. године објевљен је Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (серификата) за те пошиљке (у даљем тексту: Правилник), а који је ступио на снагу 02.03.2011. године.
Чланом 2. Правилника утврђено је на које врсте кућних љубимаца се односе одредбе истог, док су одредбама члана 4-8. Правилника прописани услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит.
Такође, Правилником су прописани изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за кућне љубимце који су одштампани уз исти и чине његов саставни део.
У складу са наведеним  при некомерцијалном кретању  кућних љубимаца (које у складу са одредбама Закона о спољнотрговинском пословању могу да увозе, извозе или са њима транзитирају кроз нашу земљу  физичка лица)  и то паса, мачака и крзнашица, исти морају бити трајно обележени на прописан начин и мора их пратити документација прописана одредбама Правилника.
Кућне љубимце-остале животиње (из члана 2. тачка 3. Правилника) мора пратити документација, односно уверење (сертификат) којим се потврђује да су испуњени ветеринарско-санитарни услови за њихово некомерцијално кретање.
(Акт Управе царина број 148-03-030-01-70/2011 од 07.03.2011. године)

Извоз-износ културних добара и добара која уживају претходну заштиту

Актом Министарства културе Републике Србије, број: 335-00-653/2010-02 од 12.07.2010. године, Управа царина обавештена је о следећем:
Законом о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, 36/09) није утврђена надлежност Министарства културе за издавање дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја).
Сходно томе, а у смислу тачке 14. Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, 7/2010), дозволу/решење за извоз-износ добара која уживају претходну заштиту (предмети од уметничког, историјског и археолошког значаја) издаје Републички завод за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народна библиотека Србије (за публикације). 
Када је реч о извозу-износу горе наведених добара са подручја АП Војводине дозволу/решење за извоз-износ истих доноси Покрајински секретаријат за културу.
Минстарство културе овлашћено је да издаје (за целу територију Републике Србије) само одобрење (дозволу) за трајни извоз или привремено изношење културних добара (а не и добара која уживају претходну заштиту).
Имајући у виду све горе изнето у поступку извоза-износа предметних добара царинарница ће у поступку прихватити дозволу/решење Републичког завода за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народне библиотеке Србије (за публикације).
Уколико се извозе-износе добра која уживају претходну заштиту са подручја Аутономне покрајине Војводине у одговарајућем царинском поступку царинарница ће прихватити дозволу/решење коју у те сврхе издаје Покрајински секретаријат за културу.
Само када је реч о трајном извозу или привременом изношењу културних добара (а не и добара која уживају претходну заштиту), са целе територије наше земље, странка је дужна да царинском органу приложи одобрење (дозволу) коју је издало Министарство клултуре Републике Србије.
Предње вам достављамо ради примене и једнообразног поступања.  

(Акт Управе царина број 148-03-030-03-58/2/2010 од 12.07.2010. године)

Последњи пут ажурирано: