Опште одредбе

Слободно је уношење у земљу:

  • ефективног страног новца;
  • платних картица;
  • чекова који гласе на страну валуту

Слободно је изношење из земље платних картица и хартија од вредности које су стечене у складу са прописима .  

Сваки пренос физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу од 10.000 евра и више путник је дужан пријавити царинском органу. 

Дужност сваког физичког лица је да приликом преласка државне границе (при уласку у земљу и при изласку из земље) пријави надлежном царинском органу износ физички преносивих средстава плаћања које преноси у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути.

 Физичко лице новац који уноси, односно износи из земље, пријављује на  обрасцу пријаве преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе.

Обрасци пријаве преноса новца преко државне границе доступни  су путницима (како на уласку, тако и на изласку из земље) ради попуњавања. 

Ради прегледности, унос и износ ефективног страног новца, динара, чекова и хартија од вредности приказујемо на следећи начин, исказано посебно за стране држављане, домаће држављане који живе и раде у иностранству и домаће држављане који живе и раде у земљи.

Последњи пут ажурирано: