Царински поступци

Пружање подршке развоју привред на коме инсистира Управа царина заснива се пре свега на константном унапређењу и неговању партнерског односа са пословном заједницом. Сектор за царинске поступке је носилац најважнијих активности које се тичу поједностављења различитих царинских поступака за оне које послују савесно и у складу са законом, а такву могућност данас користи готово 400 компанија. Немогуће је у кратким цртама дати преглед свих надлежности ”срца царине”, како га још жаргонски зову.

Запослени у овом великом и важном сектору припремају, прате и анализирају примену царинских, спољнотрговинских, девизних и других прописа, али и предлажу мере за отклањање проблема у примени прописа када до њих у пракси дође.Ту су и ради пружања стручне помоћи царинарницама на пословима спровођења царинских поступака.

Осим тога, Сектор за царинске поступке прати прописе ЕУ из области царина, бави се компаративним анализама и предлагањем начина њихове хармонизације са националним прописима, као и надгледањем спровођења потписаних конвенција и споразума, њиховим изменама и имплементацијом. 

Значајна улога овог сектора је и у сарадњи са другим министарствима и царинским администрацијама, посебно на плану убрзања прекограничног кретања робе чему је умногоме допринела имплементација система НЦТС који је у потпуности усаглашен са стандардима ЕУ. 

 

Последњи пут ажурирано: