Димитровград

Царинарница Димитровград
+381 10 361 377
+381 10 361 783
Балканска 103, 18320 Димитровград
Царинарница Димитровград – Управна зграда
Кабинет управника +381 10 360 – 146
Кабинет управника +381 10 360 – 146
Царинска испостава Градина
Путнички: + 381 10 361 194 Шеф испоставе: + 381 10 362 229
Царинска испостава Терминал – Градина
Терминал: +381 10 361 989 Шеф испоставе: +381 10 360 549
Царинска испостава Железничка станица Димитровград
+381 10 361 996
+381 10 361 996
Царински реферат Пирот
+381 10 320 950
+381 10 320 950
Царинска испостава Слободна зона Пирот
+381 10 304 126, Шеф: +381 10 304 077
+381 10 304 126
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 14:12:59.0